Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Private window icons in Win 10 doesn't work as expected with Profiles

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi scaleb

more options

I have shortcuts to launch Firefox in two ways, one with no commands and one with the following command: -P "Personal" --no-remote This used to show two separate Firefox icons on the taskbar. Firefox windows opened in each profile would be grouped with the same profile and kept separate from other profiles. With the latest update I still have two icons, the Default profile has a Firefox icon and the 'Personal' profile has a private browsing icon. Even though there are no private windows open. According to latest updates, if I open private windows then they should be grouped with their own icon. However, whether I have Default or Personal profile windows open, Private windows are grouped with their standard browsing windows.

This is on Win 10, Firefox 107.0.1

Any ideas how to fix this? Ideally I would have the standard Firefox icon on both profiles then, to conform with the private window separation update, my private windows would be separated from the standard windows but also from different profiles.

I have shortcuts to launch Firefox in two ways, one with no commands and one with the following command: -P "Personal" --no-remote This used to show two separate Firefox icons on the taskbar. Firefox windows opened in each profile would be grouped with the same profile and kept separate from other profiles. With the latest update I still have two icons, the Default profile has a Firefox icon and the 'Personal' profile has a private browsing icon. Even though there are no private windows open. According to latest updates, if I open private windows then they should be grouped with their own icon. However, whether I have Default or Personal profile windows open, Private windows are grouped with their standard browsing windows. This is on Win 10, Firefox 107.0.1 Any ideas how to fix this? Ideally I would have the standard Firefox icon on both profiles then, to conform with the private window separation update, my private windows would be separated from the standard windows but also from different profiles.

Giải pháp được chọn

Eventually solved it by creating a new profile and dropping the --no remote from my shortcuts. Not sure why that helped, but it did...

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Eventually solved it by creating a new profile and dropping the --no remote from my shortcuts. Not sure why that helped, but it did...

Hữu ích?

more options

You can set this pref to false on the about:config page to disable the extra PB icon on the Windows Taskbar.

  • about:config => browser.privateWindowSeparation.enabled = false

Hữu ích?

more options

Unfortunately that didn't work in this instance. I should have said in my post. The issue isn't private windows being separate but a separate profile being given a private icon even though it had no private windows open.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.