Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Lost Synced Data After Password Reset

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hello there, so after forgetting my password and resetting it, I lost all my synced data previously, including passwords, bookmarks, and settings. Is there a way to get that back?

Hello there, so after forgetting my password and resetting it, I lost all my synced data previously, including passwords, bookmarks, and settings. Is there a way to get that back?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Jose

Unless you have that data on your other device or in a backup of your Firefox profile, it will not be possible to recover it.

Firefox Sync deletes data in transit between devices when the password is changed as a security measure to protect your data in transit from interception by malicious third parties.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.