Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bing search reverting back to the moderate filter on EVERY single search regardless of settings

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jerriy

more options

The so called laxByDefault setting change in about:config doesn't help

The so called laxByDefault setting change in about:config doesn't help

Giải pháp được chọn

I solved it. It was a security / privacy setting issue (Firefox settings > enhanced tracking protection) that was a bit too strict.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

Cookies clearing — logging unlogging and all that tweaking crap from users end didn't help.

Essentially bing is fundamentally useless on firefox.

This is a rather drastic situation and I am flabbergasted it has come to this.

Hữu ích?

more options

Search permission in my own Windows 11 settings has never ever been anything other than "off" so that's not the source is this issue either

Được chỉnh sửa bởi jerriy vào

Hữu ích?

more options

I have never ever experience this kind of problem before — and I have used Bing and even its predecessor going back to the 1990s

Hữu ích?

more options

Is the problem when you submit your search through Firefox's address bar, or even when you submit the search in Bing's own results page from your last Bing search?

Hữu ích?

more options

Both.

Irrespective of how I do it the problem persists.

Hữu ích?

more options

Bing SafeSearch CANNOT be switched off.

Historic. Never seen anything like this — it's like as if I am hacked but only if I'm using Bing.

Hữu ích?

more options

Do you normally sign in to a Bing account, or are you searching anonymously? It should retain your setting (strict/moderate/off) either way, but I wonder whether you notice any difference.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I solved it. It was a security / privacy setting issue (Firefox settings > enhanced tracking protection) that was a bit too strict.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.