Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Multple versions of the app load at startup

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
more options

When I open the app after booting up it fails to completely open and it closes. Trying a second time is always successful.

Today, when I happened to be using Task Manager, I noticed that there were more than 40 versions of the app running in the background, using all of my memory. (See attached screen grab.) All of these had the same start date and time.

I tried to refresh the app but the process would not complete, perhaps due to lack of disc space. I also tried to use troubleshooting mode but it did nothing.

Help would be appreciated.

Ed

When I open the app after booting up it fails to completely open and it closes. Trying a second time is always successful. Today, when I happened to be using Task Manager, I noticed that there were more than 40 versions of the app running in the background, using all of my memory. (See attached screen grab.) All of these had the same start date and time. I tried to refresh the app but the process would not complete, perhaps due to lack of disc space. I also tried to use troubleshooting mode but it did nothing. Help would be appreciated. Ed
Đính kèm ảnh chụp màn hình