Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Widevine plugin not installing

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 1292 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I've been trying to get a video to play for over a day now, drm-controlled content is checked but firefox won't install the widevine plugin, it just keeps saying that it will install shortly. I even deleted the cache in hopes to fix the problem, but it did nothing. What can I do to fix this? Also, and I don't know if this is a related problem, some websites just don't show up. It will say they are loaded but all I get is a blank screen (dailymotion and instagram so far).

I've been trying to get a video to play for over a day now, drm-controlled content is checked but firefox won't install the widevine plugin, it just keeps saying that it will install shortly. I even deleted the cache in hopes to fix the problem, but it did nothing. What can I do to fix this? Also, and I don't know if this is a related problem, some websites just don't show up. It will say they are loaded but all I get is a blank screen (dailymotion and instagram so far).
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest Widevine version.

  • Tools -> Add-ons -> Plugins

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest Widevine version.

  • Tools -> Add-ons -> Plugins

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.