Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video playback not working

 • 6 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 35 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi irrada12

more options

Hi, i have problems playing video. Attached a example with log belov.

firefox "https://www.reddit.com/r/aww/comments/xw4iua/when_you_manage_to_speak_cat/" -MOZ_DISABLE_CONTENT_SANDBOX = 1 -MOZ_LOG="PlatformDecoderModule:5"


TTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.

   • MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead ***

ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.

   • MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead ***

ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.

   • MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead ***

[Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in Content process [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in RDD process [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/av1' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/av1' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/flac' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/flac' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in Utility process [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/av1' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'video/av1' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'video/theora' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/flac' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/flac' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: FFmpegVideoDecoder::FFmpegVideoDecoder MIME video/avc Codec ID 27 [Utility AudioDecoder 1965: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mp4a-latm: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151 [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Initialising VA-API FFmpeg decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: HW Decoder does not support VAAPI device type [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: couldn't find ffmpeg VA-API decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Initialising FFmpeg decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: codec h264_qsv : H264 video (Intel Quick Sync Video acceleration) [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mp4a-latm: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151 [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Set get_buffer2 for customized buffer allocation [h264_qsv @ 0x556777552d00] Requested frame threading with a custom get_buffer2() implementation which is not marked as thread safe. This is not supported anymore, make your callback thread-safe. [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: FFmpeg decoder init successful. [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) - virtual mozilla::MediaResult mozilla::FFmpegVideoDecoder<58>::DoDecode(mozilla::MediaRawData *, uint8_t *, int, bool *, MediaDataDecoder::DecodedData &): avcodec_send_packet error: Invalid argument: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151

ffmpeg -hwaccels ffmpeg version N-108539-g451b310d4f Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers

 built with gcc 12 (Clear Linux OS for Intel Architecture)
 configuration: --prefix=/usr/local --enable-linux-perf --enable-gpl --enable-nonfree --disable-doc --disable-manpages --disable-htmlpages --disable-podpages --disable-txtpages --enable-libvpx --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libwebp --enable-libxml2 --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libdav1d --disable-cuda-llvm --fatal-warnings
 libavutil   57. 39.100 / 57. 39.100
 libavcodec   59. 50.100 / 59. 50.100
 libavformat  59. 34.100 / 59. 34.100
 libavdevice  59. 8.101 / 59. 8.101
 libavfilter   8. 49.101 / 8. 49.101
 libswscale   6. 8.112 / 6. 8.112
 libswresample  4. 9.100 / 4. 9.100
 libpostproc  56. 7.100 / 56. 7.100

Hardware acceleration methods: vaapi vulkan

ffmpeg -decoders -hide_banner Decoders:

V..... = Video
A..... = Audio
S..... = Subtitle
.F.... = Frame-level multithreading
..S... = Slice-level multithreading
...X.. = Codec is experimental
....B. = Supports draw_horiz_band
.....D = Supports direct rendering method 1
------
V....D 012v         Uncompressed 4:2:2 10-bit
V....D 4xm         4X Movie
V....D 8bps         QuickTime 8BPS video
V....D aasc         Autodesk RLE
V....D agm         Amuse Graphics Movie
VF...D aic         Apple Intermediate Codec
V....D alias_pix      Alias/Wavefront PIX image
V....D amv         AMV Video
V....D anm         Deluxe Paint Animation
V....D ansi         ASCII/ANSI art
VF...D apng         APNG (Animated Portable Network Graphics) image
V....D arbc         Gryphon's Anim Compressor
V....D argo         Argonaut Games Video
V....D asv1         ASUS V1
V....D asv2         ASUS V2
V....D aura         Auravision AURA
V....D aura2        Auravision Aura 2
V..... libdav1d       dav1d AV1 decoder by VideoLAN (codec av1)
V....D av1         Alliance for Open Media AV1
V....D avrn         Avid AVI Codec
V....D avrp         Avid 1:1 10-bit RGB Packer
V....D avs         AVS (Audio Video Standard) video
V....D avui         Avid Meridien Uncompressed
V....D ayuv         Uncompressed packed MS 4:4:4:4
V....D bethsoftvid     Bethesda VID video
V....D bfi         Brute Force & Ignorance
V....D binkvideo      Bink video
V....D bintext       Binary text
VF.... bitpacked      Bitpacked
V....D bmp         BMP (Windows and OS/2 bitmap)
V....D bmv_video      Discworld II BMV video
V....D brender_pix     BRender PIX image
V....D c93         Interplay C93
V....D cavs         Chinese AVS (Audio Video Standard) (AVS1-P2, JiZhun profile)
V....D cdgraphics      CD Graphics video
V....D cdtoons       CDToons video
V....D cdxl         Commodore CDXL video
VF...D cfhd         GoPro CineForm HD
V....D cinepak       Cinepak
V....D clearvideo      Iterated Systems ClearVideo
V....D cljr         Cirrus Logic AccuPak
VF...D cllc         Canopus Lossless Codec
V....D eacmv        Electronic Arts CMV video (codec cmv)
V....D cpia         CPiA video format
VF...D cri         Cintel RAW
V....D camstudio      CamStudio (codec cscd)
V....D cyuv         Creative YUV (CYUV)
V.S..D dds         DirectDraw Surface image decoder
V....D dfa         Chronomaster DFA
V.S..D dirac        BBC Dirac VC-2
VFS..D dnxhd        VC3/DNxHD
V....D dpx         DPX (Digital Picture Exchange) image
V....D dsicinvideo     Delphine Software International CIN video
VFS..D dvvideo       DV (Digital Video)
V....D dxa         Feeble Files/ScummVM DXA
VF...D dxtory        Dxtory
VFS..D dxv         Resolume DXV
V....D escape124      Escape 124
V....D escape130      Escape 130
VFS..D exr         OpenEXR image
VFS..D ffv1         FFmpeg video codec #1
VF..BD ffvhuff       Huffyuv FFmpeg variant
V.S..D fic         Mirillis FIC
V....D fits         Flexible Image Transport System
V....D flashsv       Flash Screen Video v1
V....D flashsv2       Flash Screen Video v2
V....D flic         Autodesk Animator Flic video
V...BD flv         FLV / Sorenson Spark / Sorenson H.263 (Flash Video) (codec flv1)
V....D fmvc         FM Screen Capture Codec
VF...D fraps        Fraps
V....D frwu         Forward Uncompressed
V....D g2m         Go2Meeting
V....D gdv         Gremlin Digital Video
V....D gem         GEM Raster image
V....D gif         GIF (Graphics Interchange Format)
V....D h261         H.261
V...BD h263         H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
V..... h263_v4l2m2m     V4L2 mem2mem H.263 decoder wrapper (codec h263)
V...BD h263i        Intel H.263
V...BD h263p        H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2
VFS..D h264         H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
V..... h264_v4l2m2m     V4L2 mem2mem H.264 decoder wrapper (codec h264)
VFS..D hap         Vidvox Hap
VF...D hdr         HDR (Radiance RGBE format) image
VFS..D hevc         HEVC (High Efficiency Video Coding)
V..... hevc_v4l2m2m     V4L2 mem2mem HEVC decoder wrapper (codec hevc)
V....D hnm4video      HNM 4 video
V....D hq_hqa        Canopus HQ/HQA
VFS..D hqx         Canopus HQX
VF..BD huffyuv       Huffyuv / HuffYUV
VF..BD hymt         HuffYUV MT
V....D idcinvideo      id Quake II CIN video (codec idcin)
V....D idf         iCEDraw text
V....D iff         IFF ACBM/ANIM/DEEP/ILBM/PBM/RGB8/RGBN (codec iff_ilbm)
V....D imm4         Infinity IMM4
V..... imm5         Infinity IMM5
V....D indeo2        Intel Indeo 2
V....D indeo3        Intel Indeo 3
V....D indeo4        Intel Indeo Video Interactive 4
V....D indeo5        Intel Indeo Video Interactive 5
V....D interplayvideo    Interplay MVE video
V....D ipu         IPU Video
VFS..D jpeg2000       JPEG 2000
V....D jpegls        JPEG-LS
V....D jv          Bitmap Brothers JV video
V....D kgv1         Kega Game Video
V....D kmvc         Karl Morton's video codec
VF...D lagarith       Lagarith lossless
V....D loco         LOCO
V....D lscr         LEAD Screen Capture
V....D m101         Matrox Uncompressed SD
V....D eamad        Electronic Arts Madcow Video (codec mad)
VFS..D magicyuv       MagicYUV video
VF...D mdec         Sony PlayStation MDEC (Motion DECoder)
V..... media100       Media 100
VF...D mimic        Mimic
V....D mjpeg        MJPEG (Motion JPEG)
V....D mjpegb        Apple MJPEG-B
V....D mmvideo       American Laser Games MM Video
V....D mobiclip       MobiClip Video
V....D motionpixels     Motion Pixels video
V.S.BD mpeg1video      MPEG-1 video
V..... mpeg1_v4l2m2m    V4L2 mem2mem MPEG1 decoder wrapper (codec mpeg1video)
V.S.BD mpeg2video      MPEG-2 video
V.S.BD mpegvideo      MPEG-1 video (codec mpeg2video)
V..... mpeg2_v4l2m2m    V4L2 mem2mem MPEG2 decoder wrapper (codec mpeg2video)
VF..BD mpeg4        MPEG-4 part 2
V..... mpeg4_v4l2m2m    V4L2 mem2mem MPEG4 decoder wrapper (codec mpeg4)
V....D msa1         MS ATC Screen
V....D mscc         Mandsoft Screen Capture Codec
V...BD msmpeg4v1      MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 1
V...BD msmpeg4v2      MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 2
V...BD msmpeg4       MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 3 (codec msmpeg4v3)
V....D msp2         Microsoft Paint (MSP) version 2
V....D msrle        Microsoft RLE
V....D mss1         MS Screen 1
V....D mss2         MS Windows Media Video V9 Screen
V....D msvideo1       Microsoft Video 1
VF...D mszh         LCL (LossLess Codec Library) MSZH
V....D mts2         MS Expression Encoder Screen
V....D mv30         MidiVid 3.0
V....D mvc1         Silicon Graphics Motion Video Compressor 1
V....D mvc2         Silicon Graphics Motion Video Compressor 2
V....D mvdv         MidiVid VQ
V....D mvha         MidiVid Archive Codec
V....D mwsc         MatchWare Screen Capture Codec
V....D mxpeg        Mobotix MxPEG video
VF...D notchlc       NotchLC
V....D nuv         NuppelVideo/RTJPEG
V....D paf_video      Amazing Studio Packed Animation File Video
V....D pam         PAM (Portable AnyMap) image
V....D pbm         PBM (Portable BitMap) image
V....D pcx         PC Paintbrush PCX image
V....D pfm         PFM (Portable FloatMap) image
V....D pgm         PGM (Portable GrayMap) image
V....D pgmyuv        PGMYUV (Portable GrayMap YUV) image
V....D pgx         PGX (JPEG2000 Test Format)
V....D phm         PHM (Portable HalfFloatMap) image
VF...D photocd       Kodak Photo CD
V....D pictor        Pictor/PC Paint
VF...D pixlet        Apple Pixlet
VF...D png         PNG (Portable Network Graphics) image
V....D ppm         PPM (Portable PixelMap) image
VFS..D prores        Apple ProRes (iCodec Pro)
V....D prosumer       Brooktree ProSumer Video
VF...D psd         Photoshop PSD file
V....D ptx         V.Flash PTX image
V....D qdraw        Apple QuickDraw
VF...D qoi         QOI (Quite OK Image format) image
V....D qpeg         Q-team QPEG
V....D qtrle        QuickTime Animation (RLE) video
V....D r10k         AJA Kona 10-bit RGB Codec
V....D r210         Uncompressed RGB 10-bit
V....D rasc         RemotelyAnywhere Screen Capture
V..... rawvideo       raw video
V....D rl2         RL2 video
V....D roqvideo       id RoQ video (codec roq)
V....D rpza         QuickTime video (RPZA)
V....D rscc         innoHeim/Rsupport Screen Capture Codec
V....D rv10         RealVideo 1.0
V....D rv20         RealVideo 2.0
VF...D rv30         RealVideo 3.0
VF...D rv40         RealVideo 4.0
V....D sanm         LucasArts SANM/Smush video
V....D scpr         ScreenPressor
V....D screenpresso     Screenpresso
V....D sga         Digital Pictures SGA Video
V....D sgi         SGI image
V....D sgirle        Silicon Graphics RLE 8-bit video
VF...D sheervideo      BitJazz SheerVideo
V....D simbiosis_imx    Simbiosis Interactive IMX Video
V....D smackvid       Smacker video (codec smackvideo)
V....D smc         QuickTime Graphics (SMC)
V....D smvjpeg       SMV JPEG
V....D snow         Snow
V....D sp5x         Sunplus JPEG (SP5X)
V....D speedhq       NewTek SpeedHQ
V....D srgc         Screen Recorder Gold Codec
V....D sunrast       Sun Rasterfile image
V....D svq1         Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1
V...BD svq3         Sorenson Vector Quantizer 3 / Sorenson Video 3 / SVQ3
V....D targa        Truevision Targa image
V....D targa_y216      Pinnacle TARGA CineWave YUV16
V....D tdsc         TDSC
V....D eatgq        Electronic Arts TGQ video (codec tgq)
V....D eatgv        Electronic Arts TGV video (codec tgv)
VF..BD theora        Theora
V....D thp         Nintendo Gamecube THP video
V....D tiertexseqvideo   Tiertex Limited SEQ video
VF...D tiff         TIFF image
V....D tmv         8088flex TMV
V....D eatqi        Electronic Arts TQI Video (codec tqi)
V....D truemotion1     Duck TrueMotion 1.0
V....D truemotion2     Duck TrueMotion 2.0
V....D truemotion2rt    Duck TrueMotion 2.0 Real Time
V....D camtasia       TechSmith Screen Capture Codec (codec tscc)
V....D tscc2        TechSmith Screen Codec 2
V....D txd         Renderware TXD (TeXture Dictionary) image
V....D ultimotion      IBM UltiMotion (codec ulti)
VF...D utvideo       Ut Video
VFS..D v210         Uncompressed 4:2:2 10-bit
V....D v210x        Uncompressed 4:2:2 10-bit
V....D v308         Uncompressed packed 4:4:4
V....D v408         Uncompressed packed QT 4:4:4:4
VFS..D v410         Uncompressed 4:4:4 10-bit
V....D vb          Beam Software VB
VF...D vble         VBLE Lossless Codec
V.S..D vbn         Vizrt Binary Image
V....D vc1         SMPTE VC-1
V..... vc1_v4l2m2m     V4L2 mem2mem VC1 decoder wrapper (codec vc1)
V....D vc1image       Windows Media Video 9 Image v2
V....D vcr1         ATI VCR1
V....D xl          Miro VideoXL (codec vixl)
V....D vmdvideo       Sierra VMD video
V....D vmnc         VMware Screen Codec / VMware Video
VF..BD vp3         On2 VP3
VF..BD vp4         On2 VP4
V....D vp5         On2 VP5
V....D vp6         On2 VP6
V.S..D vp6a         On2 VP6 (Flash version, with alpha channel)
V....D vp6f         On2 VP6 (Flash version)
V....D vp7         On2 VP7
VFS..D vp8         On2 VP8
V..... vp8_v4l2m2m     V4L2 mem2mem VP8 decoder wrapper (codec vp8)
V....D libvpx        libvpx VP8 (codec vp8)
VFS..D vp9         Google VP9
V..... vp9_v4l2m2m     V4L2 mem2mem VP9 decoder wrapper (codec vp9)
V..... libvpx-vp9      libvpx VP9 (codec vp9)
VF...D wbmp         WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap) image
V....D wcmv         WinCAM Motion Video
VF...D webp         WebP image
V...BD wmv1         Windows Media Video 7
V...BD wmv2         Windows Media Video 8
V....D wmv3         Windows Media Video 9
V....D wmv3image      Windows Media Video 9 Image
V....D wnv1         Winnov WNV1
V..... wrapped_avframe   AVPacket to AVFrame passthrough
V....D vqavideo       Westwood Studios VQA (Vector Quantized Animation) video (codec ws_vqa)
V....D xan_wc3       Wing Commander III / Xan
V....D xan_wc4       Wing Commander IV / Xxan
V....D xbin         eXtended BINary text
V....D xbm         XBM (X BitMap) image
V....D xface        X-face image
V....D xpm         XPM (X PixMap) image
V....D xwd         XWD (X Window Dump) image
V....D y41p         Uncompressed YUV 4:1:1 12-bit
VF...D ylc         YUY2 Lossless Codec
V..... yop         Psygnosis YOP Video
V....D yuv4         Uncompressed packed 4:2:0
V....D zerocodec      ZeroCodec Lossless Video
VF...D zlib         LCL (LossLess Codec Library) ZLIB
V....D zmbv         Zip Motion Blocks Video
A....D 8svx_exp       8SVX exponential
A....D 8svx_fib       8SVX fibonacci
A....D aac         AAC (Advanced Audio Coding)
A....D aac_fixed      AAC (Advanced Audio Coding) (codec aac)
A....D aac_latm       AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax)
A....D ac3         ATSC A/52A (AC-3)
A....D ac3_fixed      ATSC A/52A (AC-3) (codec ac3)
A....D acelp.kelvin     Sipro ACELP.KELVIN
A....D adpcm_4xm      ADPCM 4X Movie
A....D adpcm_adx      SEGA CRI ADX ADPCM
A....D adpcm_afc      ADPCM Nintendo Gamecube AFC
A....D adpcm_agm      ADPCM AmuseGraphics Movie
A....D adpcm_aica      ADPCM Yamaha AICA
A....D adpcm_argo      ADPCM Argonaut Games
A....D adpcm_ct       ADPCM Creative Technology
A....D adpcm_dtk      ADPCM Nintendo Gamecube DTK
A....D adpcm_ea       ADPCM Electronic Arts
A....D adpcm_ea_maxis_xa  ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA
A....D adpcm_ea_r1     ADPCM Electronic Arts R1
A....D adpcm_ea_r2     ADPCM Electronic Arts R2
A....D adpcm_ea_r3     ADPCM Electronic Arts R3
A....D adpcm_ea_xas     ADPCM Electronic Arts XAS
A....D g722         G.722 ADPCM (codec adpcm_g722)
A....D g726         G.726 ADPCM (codec adpcm_g726)
A....D g726le        G.726 ADPCM little-endian (codec adpcm_g726le)
A....D adpcm_ima_acorn   ADPCM IMA Acorn Replay
A....D adpcm_ima_alp    ADPCM IMA High Voltage Software ALP
A....D adpcm_ima_amv    ADPCM IMA AMV
A....D adpcm_ima_apc    ADPCM IMA CRYO APC
A....D adpcm_ima_apm    ADPCM IMA Ubisoft APM
A....D adpcm_ima_cunning  ADPCM IMA Cunning Developments
A....D adpcm_ima_dat4    ADPCM IMA Eurocom DAT4
A....D adpcm_ima_dk3    ADPCM IMA Duck DK3
A....D adpcm_ima_dk4    ADPCM IMA Duck DK4
A....D adpcm_ima_ea_eacs  ADPCM IMA Electronic Arts EACS
A....D adpcm_ima_ea_sead  ADPCM IMA Electronic Arts SEAD
A....D adpcm_ima_iss    ADPCM IMA Funcom ISS
A....D adpcm_ima_moflex   ADPCM IMA MobiClip MOFLEX
A....D adpcm_ima_mtf    ADPCM IMA Capcom's MT Framework
A....D adpcm_ima_oki    ADPCM IMA Dialogic OKI
A....D adpcm_ima_qt     ADPCM IMA QuickTime
A....D adpcm_ima_rad    ADPCM IMA Radical
A....D adpcm_ima_smjpeg   ADPCM IMA Loki SDL MJPEG
A....D adpcm_ima_ssi    ADPCM IMA Simon & Schuster Interactive
A....D adpcm_ima_wav    ADPCM IMA WAV
A....D adpcm_ima_ws     ADPCM IMA Westwood
A....D adpcm_ms       ADPCM Microsoft
A....D adpcm_mtaf      ADPCM MTAF
A....D adpcm_psx      ADPCM Playstation
A....D adpcm_sbpro_2    ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit
A....D adpcm_sbpro_3    ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit
A....D adpcm_sbpro_4    ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit
A....D adpcm_swf      ADPCM Shockwave Flash
A....D adpcm_thp      ADPCM Nintendo THP
A....D adpcm_thp_le     ADPCM Nintendo THP (little-endian)
A....D adpcm_vima      LucasArts VIMA audio
A....D adpcm_xa       ADPCM CDROM XA
A....D adpcm_yamaha     ADPCM Yamaha
A....D adpcm_zork      ADPCM Zork
AF...D alac         ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
A....D amrnb        AMR-NB (Adaptive Multi-Rate NarrowBand) (codec amr_nb)
A....D amrwb        AMR-WB (Adaptive Multi-Rate WideBand) (codec amr_wb)
A....D apac         Marian's A-pac audio
A....D ape         Monkey's Audio
A....D aptx         aptX (Audio Processing Technology for Bluetooth)
A....D aptx_hd       aptX HD (Audio Processing Technology for Bluetooth)
A....D atrac1        ATRAC1 (Adaptive TRansform Acoustic Coding)
A....D atrac3        ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3)
A....D atrac3al       ATRAC3 AL (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3 Advanced Lossless)
A....D atrac3plus      ATRAC3+ (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3+) (codec atrac3p)
A....D atrac3plusal     ATRAC3+ AL (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3+ Advanced Lossless) (codec atrac3pal)
A....D atrac9        ATRAC9 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 9)
A....D on2avc        On2 Audio for Video Codec (codec avc)
A....D binkaudio_dct    Bink Audio (DCT)
A....D binkaudio_rdft    Bink Audio (RDFT)
A....D bmv_audio      Discworld II BMV audio
A....D bonk         Bonk audio
A....D comfortnoise     RFC 3389 comfort noise generator
A....D cook         Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2)
A....D derf_dpcm      DPCM Xilam DERF
A....D dfpwm        DFPWM1a audio
A....D dolby_e       Dolby E
A.S..D dsd_lsbf       DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first
A.S..D dsd_lsbf_planar   DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first, planar
A.S..D dsd_msbf       DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first
A.S..D dsd_msbf_planar   DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first, planar
A....D dsicinaudio     Delphine Software International CIN audio
A....D dss_sp        Digital Speech Standard - Standard Play mode (DSS SP)
A....D dst         DST (Digital Stream Transfer)
A....D dca         DCA (DTS Coherent Acoustics) (codec dts)
A....D dvaudio       Ulead DV Audio
A....D eac3         ATSC A/52B (AC-3, E-AC-3)
A....D evrc         EVRC (Enhanced Variable Rate Codec)
A....D fastaudio      MobiClip FastAudio
AF...D flac         FLAC (Free Lossless Audio Codec)
A....D ftr         FTR Voice
A....D g723_1        G.723.1
A....D g729         G.729
A....D gremlin_dpcm     DPCM Gremlin
A....D gsm         GSM
A....D gsm_ms        GSM Microsoft variant
A....D hca         CRI HCA
A....D hcom         HCOM Audio
A....D iac         IAC (Indeo Audio Coder)
A....D ilbc         iLBC (Internet Low Bitrate Codec)
A....D imc         IMC (Intel Music Coder)
A....D interplay_dpcm    DPCM Interplay
A....D interplayacm     Interplay ACM
A....D mace3        MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 3:1
A....D mace6        MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 6:1
A....D metasound      Voxware MetaSound
A....D misc4        Micronas SC-4 Audio
A....D mlp         MLP (Meridian Lossless Packing)
A....D mp1         MP1 (MPEG audio layer 1)
A....D mp1float       MP1 (MPEG audio layer 1) (codec mp1)
A....D mp2         MP2 (MPEG audio layer 2)
A....D mp2float       MP2 (MPEG audio layer 2) (codec mp2)
A....D mp3float       MP3 (MPEG audio layer 3) (codec mp3)
A....D mp3         MP3 (MPEG audio layer 3)
A....D mp3adufloat     ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3) (codec mp3adu)
A....D mp3adu        ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3)
A....D mp3on4float     MP3onMP4 (codec mp3on4)
A....D mp3on4        MP3onMP4
A....D als         MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) (codec mp4als)
A....D msnsiren       MSN Siren
A....D mpc7         Musepack SV7 (codec musepack7)
A....D mpc8         Musepack SV8 (codec musepack8)
A....D nellymoser      Nellymoser Asao
A....D opus         Opus
A....D libopus       libopus Opus (codec opus)
A....D paf_audio      Amazing Studio Packed Animation File Audio
A....D pcm_alaw       PCM A-law / G.711 A-law
A....D pcm_bluray      PCM signed 16|20|24-bit big-endian for Blu-ray media
A....D pcm_dvd       PCM signed 16|20|24-bit big-endian for DVD media
A....D pcm_f16le      PCM 16.8 floating point little-endian
A....D pcm_f24le      PCM 24.0 floating point little-endian
A....D pcm_f32be      PCM 32-bit floating point big-endian
A....D pcm_f32le      PCM 32-bit floating point little-endian
A....D pcm_f64be      PCM 64-bit floating point big-endian
A....D pcm_f64le      PCM 64-bit floating point little-endian
A....D pcm_lxf       PCM signed 20-bit little-endian planar
A....D pcm_mulaw      PCM mu-law / G.711 mu-law
A....D pcm_s16be      PCM signed 16-bit big-endian
A....D pcm_s16be_planar   PCM signed 16-bit big-endian planar
A....D pcm_s16le      PCM signed 16-bit little-endian
A....D pcm_s16le_planar   PCM signed 16-bit little-endian planar
A....D pcm_s24be      PCM signed 24-bit big-endian
A....D pcm_s24daud     PCM D-Cinema audio signed 24-bit
A....D pcm_s24le      PCM signed 24-bit little-endian
A....D pcm_s24le_planar   PCM signed 24-bit little-endian planar
A....D pcm_s32be      PCM signed 32-bit big-endian
A....D pcm_s32le      PCM signed 32-bit little-endian
A....D pcm_s32le_planar   PCM signed 32-bit little-endian planar
A....D pcm_s64be      PCM signed 64-bit big-endian
A....D pcm_s64le      PCM signed 64-bit little-endian
A....D pcm_s8        PCM signed 8-bit
A....D pcm_s8_planar    PCM signed 8-bit planar
A....D pcm_sga       PCM SGA
A....D pcm_u16be      PCM unsigned 16-bit big-endian
A....D pcm_u16le      PCM unsigned 16-bit little-endian
A....D pcm_u24be      PCM unsigned 24-bit big-endian
A....D pcm_u24le      PCM unsigned 24-bit little-endian
A....D pcm_u32be      PCM unsigned 32-bit big-endian
A....D pcm_u32le      PCM unsigned 32-bit little-endian
A....D pcm_u8        PCM unsigned 8-bit
A....D pcm_vidc       PCM Archimedes VIDC
A....D qcelp        QCELP / PureVoice
A....D qdm2         QDesign Music Codec 2
A....D qdmc         QDesign Music Codec 1
A....D real_144       RealAudio 1.0 (14.4K) (codec ra_144)
A....D real_288       RealAudio 2.0 (28.8K) (codec ra_288)
A....D ralf         RealAudio Lossless
A....D roq_dpcm       DPCM id RoQ
A....D s302m        SMPTE 302M
A....D sbc         SBC (low-complexity subband codec)
A....D sdx2_dpcm      DPCM Squareroot-Delta-Exact
A....D shorten       Shorten
A....D sipr         RealAudio SIPR / ACELP.NET
A....D siren        Siren
A....D smackaud       Smacker audio (codec smackaudio)
A....D sol_dpcm       DPCM Sol
A..X.D sonic        Sonic
A....D speex        Speex
A....D libspeex       libspeex Speex (codec speex)
AF...D tak         TAK (Tom's lossless Audio Kompressor)
A....D truehd        TrueHD
A....D truespeech      DSP Group TrueSpeech
AF...D tta         TTA (True Audio)
A....D twinvq        VQF TwinVQ
A....D vmdaudio       Sierra VMD audio
A....D vorbis        Vorbis
A..... libvorbis      libvorbis (codec vorbis)
A....D wavesynth      Wave synthesis pseudo-codec
AFS..D wavpack       WavPack
A....D ws_snd1       Westwood Audio (SND1) (codec westwood_snd1)
A....D wmalossless     Windows Media Audio Lossless
A....D wmapro        Windows Media Audio 9 Professional
A....D wmav1        Windows Media Audio 1
A....D wmav2        Windows Media Audio 2
A....D wmavoice       Windows Media Audio Voice
A....D xan_dpcm       DPCM Xan
A....D xma1         Xbox Media Audio 1
A....D xma2         Xbox Media Audio 2
S..... ssa         ASS (Advanced SubStation Alpha) subtitle (codec ass)
S..... ass         ASS (Advanced SubStation Alpha) subtitle
S..... dvbsub        DVB subtitles (codec dvb_subtitle)
S..... dvdsub        DVD subtitles (codec dvd_subtitle)
S..... cc_dec        Closed Caption (EIA-608 / CEA-708) (codec eia_608)
S..... pgssub        HDMV Presentation Graphic Stream subtitles (codec hdmv_pgs_subtitle)
S..... jacosub       JACOsub subtitle
S..... microdvd       MicroDVD subtitle
S..... mov_text       3GPP Timed Text subtitle
S..... mpl2         MPL2 subtitle
S..... pjs         PJS subtitle
S..... realtext       RealText subtitle
S..... sami         SAMI subtitle
S..... stl         Spruce subtitle format
S..... srt         SubRip subtitle (codec subrip)
S..... subrip        SubRip subtitle
S..... subviewer      SubViewer subtitle
S..... subviewer1      SubViewer1 subtitle
S..... text         Raw text subtitle
S..... vplayer       VPlayer subtitle
S..... webvtt        WebVTT subtitle
S..... xsub         XSUB
Hi, i have problems playing video. Attached a example with log belov. firefox "https://www.reddit.com/r/aww/comments/xw4iua/when_you_manage_to_speak_cat/" -MOZ_DISABLE_CONTENT_SANDBOX = 1 -MOZ_LOG="PlatformDecoderModule:5" TTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment. *** MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead *** ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment. *** MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead *** ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment. *** MESA_GLSL_CACHE_DISABLE is deprecated; use MESA_SHADER_CACHE_DISABLE instead *** [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in Content process [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type audio/mpeg [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in RDD process [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/av1' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/av1' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'video/theora' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/flac' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/flac' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [RDD 1957: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/vp8 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/vorbis [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/av1 [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule PDMInitializer, Init PDMs in Utility process [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp9' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/vp8' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/av1' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'video/av1' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/theora' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'video/theora' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'audio/mpeg' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/opus' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/vorbis' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/flac' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/flac' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/x-wav' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Utility AudioDecoder 1965: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder supports requested type 'audio/x-wav' [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: Main Thread]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder rejects requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox Utility decoder supports requested type audio/mp4a-latm [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Sandbox RDD decoder supports requested type video/avc [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder supports requested type 'video/avc' [RDD 1957: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: FFmpegVideoDecoder::FFmpegVideoDecoder MIME video/avc Codec ID 27 [Utility AudioDecoder 1965: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Utility AudioDecoder 1965: MediaSupervisor #1]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule FFmpeg decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736: MediaSupervisor #2]: D/PlatformDecoderModule Agnostic decoder rejects requested type 'audio/mp4a-latm' [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mp4a-latm: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151 [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Initialising VA-API FFmpeg decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: HW Decoder does not support VAAPI device type [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: couldn't find ffmpeg VA-API decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Initialising FFmpeg decoder [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: codec h264_qsv : H264 video (Intel Quick Sync Video acceleration) [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - Error no decoder found for audio/mp4a-latm: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151 [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Set get_buffer2 for customized buffer allocation [h264_qsv @ 0x556777552d00] Requested frame threading with a custom get_buffer2() implementation which is not marked as thread safe. This is not supported anymore, make your callback thread-safe. [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: FFmpeg decoder init successful. [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: V/PlatformDecoderModule ProcessDecode: mDuration=33333µs ; mTime=0µs ; mTimecode=0µs [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: Choosing FFmpeg pixel format for video decoding. [h264_qsv @ 0x556777552d00] Error initializing the MFX video decoder: invalid handle (-6) [RDD 1957: MediaPDecoder #1]: D/PlatformDecoderModule FFMPEG: avcodec_send_packet error: Invalid argument [Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) - virtual mozilla::MediaResult mozilla::FFmpegVideoDecoder<58>::DoDecode(mozilla::MediaRawData *, uint8_t *, int, bool *, MediaDataDecoder::DecodedData &): avcodec_send_packet error: Invalid argument: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151 ffmpeg -hwaccels ffmpeg version N-108539-g451b310d4f Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 12 (Clear Linux OS for Intel Architecture) configuration: --prefix=/usr/local --enable-linux-perf --enable-gpl --enable-nonfree --disable-doc --disable-manpages --disable-htmlpages --disable-podpages --disable-txtpages --enable-libvpx --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libwebp --enable-libxml2 --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libdav1d --disable-cuda-llvm --fatal-warnings libavutil 57. 39.100 / 57. 39.100 libavcodec 59. 50.100 / 59. 50.100 libavformat 59. 34.100 / 59. 34.100 libavdevice 59. 8.101 / 59. 8.101 libavfilter 8. 49.101 / 8. 49.101 libswscale 6. 8.112 / 6. 8.112 libswresample 4. 9.100 / 4. 9.100 libpostproc 56. 7.100 / 56. 7.100 Hardware acceleration methods: vaapi vulkan ffmpeg -decoders -hide_banner Decoders: V..... = Video A..... = Audio S..... = Subtitle .F.... = Frame-level multithreading ..S... = Slice-level multithreading ...X.. = Codec is experimental ....B. = Supports draw_horiz_band .....D = Supports direct rendering method 1 ------ V....D 012v Uncompressed 4:2:2 10-bit V....D 4xm 4X Movie V....D 8bps QuickTime 8BPS video V....D aasc Autodesk RLE V....D agm Amuse Graphics Movie VF...D aic Apple Intermediate Codec V....D alias_pix Alias/Wavefront PIX image V....D amv AMV Video V....D anm Deluxe Paint Animation V....D ansi ASCII/ANSI art VF...D apng APNG (Animated Portable Network Graphics) image V....D arbc Gryphon's Anim Compressor V....D argo Argonaut Games Video V....D asv1 ASUS V1 V....D asv2 ASUS V2 V....D aura Auravision AURA V....D aura2 Auravision Aura 2 V..... libdav1d dav1d AV1 decoder by VideoLAN (codec av1) V....D av1 Alliance for Open Media AV1 V....D avrn Avid AVI Codec V....D avrp Avid 1:1 10-bit RGB Packer V....D avs AVS (Audio Video Standard) video V....D avui Avid Meridien Uncompressed V....D ayuv Uncompressed packed MS 4:4:4:4 V....D bethsoftvid Bethesda VID video V....D bfi Brute Force & Ignorance V....D binkvideo Bink video V....D bintext Binary text VF.... bitpacked Bitpacked V....D bmp BMP (Windows and OS/2 bitmap) V....D bmv_video Discworld II BMV video V....D brender_pix BRender PIX image V....D c93 Interplay C93 V....D cavs Chinese AVS (Audio Video Standard) (AVS1-P2, JiZhun profile) V....D cdgraphics CD Graphics video V....D cdtoons CDToons video V....D cdxl Commodore CDXL video VF...D cfhd GoPro CineForm HD V....D cinepak Cinepak V....D clearvideo Iterated Systems ClearVideo V....D cljr Cirrus Logic AccuPak VF...D cllc Canopus Lossless Codec V....D eacmv Electronic Arts CMV video (codec cmv) V....D cpia CPiA video format VF...D cri Cintel RAW V....D camstudio CamStudio (codec cscd) V....D cyuv Creative YUV (CYUV) V.S..D dds DirectDraw Surface image decoder V....D dfa Chronomaster DFA V.S..D dirac BBC Dirac VC-2 VFS..D dnxhd VC3/DNxHD V....D dpx DPX (Digital Picture Exchange) image V....D dsicinvideo Delphine Software International CIN video VFS..D dvvideo DV (Digital Video) V....D dxa Feeble Files/ScummVM DXA VF...D dxtory Dxtory VFS..D dxv Resolume DXV V....D escape124 Escape 124 V....D escape130 Escape 130 VFS..D exr OpenEXR image VFS..D ffv1 FFmpeg video codec #1 VF..BD ffvhuff Huffyuv FFmpeg variant V.S..D fic Mirillis FIC V....D fits Flexible Image Transport System V....D flashsv Flash Screen Video v1 V....D flashsv2 Flash Screen Video v2 V....D flic Autodesk Animator Flic video V...BD flv FLV / Sorenson Spark / Sorenson H.263 (Flash Video) (codec flv1) V....D fmvc FM Screen Capture Codec VF...D fraps Fraps V....D frwu Forward Uncompressed V....D g2m Go2Meeting V....D gdv Gremlin Digital Video V....D gem GEM Raster image V....D gif GIF (Graphics Interchange Format) V....D h261 H.261 V...BD h263 H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2 V..... h263_v4l2m2m V4L2 mem2mem H.263 decoder wrapper (codec h263) V...BD h263i Intel H.263 V...BD h263p H.263 / H.263-1996, H.263+ / H.263-1998 / H.263 version 2 VFS..D h264 H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 V..... h264_v4l2m2m V4L2 mem2mem H.264 decoder wrapper (codec h264) VFS..D hap Vidvox Hap VF...D hdr HDR (Radiance RGBE format) image VFS..D hevc HEVC (High Efficiency Video Coding) V..... hevc_v4l2m2m V4L2 mem2mem HEVC decoder wrapper (codec hevc) V....D hnm4video HNM 4 video V....D hq_hqa Canopus HQ/HQA VFS..D hqx Canopus HQX VF..BD huffyuv Huffyuv / HuffYUV VF..BD hymt HuffYUV MT V....D idcinvideo id Quake II CIN video (codec idcin) V....D idf iCEDraw text V....D iff IFF ACBM/ANIM/DEEP/ILBM/PBM/RGB8/RGBN (codec iff_ilbm) V....D imm4 Infinity IMM4 V..... imm5 Infinity IMM5 V....D indeo2 Intel Indeo 2 V....D indeo3 Intel Indeo 3 V....D indeo4 Intel Indeo Video Interactive 4 V....D indeo5 Intel Indeo Video Interactive 5 V....D interplayvideo Interplay MVE video V....D ipu IPU Video VFS..D jpeg2000 JPEG 2000 V....D jpegls JPEG-LS V....D jv Bitmap Brothers JV video V....D kgv1 Kega Game Video V....D kmvc Karl Morton's video codec VF...D lagarith Lagarith lossless V....D loco LOCO V....D lscr LEAD Screen Capture V....D m101 Matrox Uncompressed SD V....D eamad Electronic Arts Madcow Video (codec mad) VFS..D magicyuv MagicYUV video VF...D mdec Sony PlayStation MDEC (Motion DECoder) V..... media100 Media 100 VF...D mimic Mimic V....D mjpeg MJPEG (Motion JPEG) V....D mjpegb Apple MJPEG-B V....D mmvideo American Laser Games MM Video V....D mobiclip MobiClip Video V....D motionpixels Motion Pixels video V.S.BD mpeg1video MPEG-1 video V..... mpeg1_v4l2m2m V4L2 mem2mem MPEG1 decoder wrapper (codec mpeg1video) V.S.BD mpeg2video MPEG-2 video V.S.BD mpegvideo MPEG-1 video (codec mpeg2video) V..... mpeg2_v4l2m2m V4L2 mem2mem MPEG2 decoder wrapper (codec mpeg2video) VF..BD mpeg4 MPEG-4 part 2 V..... mpeg4_v4l2m2m V4L2 mem2mem MPEG4 decoder wrapper (codec mpeg4) V....D msa1 MS ATC Screen V....D mscc Mandsoft Screen Capture Codec V...BD msmpeg4v1 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 1 V...BD msmpeg4v2 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 2 V...BD msmpeg4 MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 3 (codec msmpeg4v3) V....D msp2 Microsoft Paint (MSP) version 2 V....D msrle Microsoft RLE V....D mss1 MS Screen 1 V....D mss2 MS Windows Media Video V9 Screen V....D msvideo1 Microsoft Video 1 VF...D mszh LCL (LossLess Codec Library) MSZH V....D mts2 MS Expression Encoder Screen V....D mv30 MidiVid 3.0 V....D mvc1 Silicon Graphics Motion Video Compressor 1 V....D mvc2 Silicon Graphics Motion Video Compressor 2 V....D mvdv MidiVid VQ V....D mvha MidiVid Archive Codec V....D mwsc MatchWare Screen Capture Codec V....D mxpeg Mobotix MxPEG video VF...D notchlc NotchLC V....D nuv NuppelVideo/RTJPEG V....D paf_video Amazing Studio Packed Animation File Video V....D pam PAM (Portable AnyMap) image V....D pbm PBM (Portable BitMap) image V....D pcx PC Paintbrush PCX image V....D pfm PFM (Portable FloatMap) image V....D pgm PGM (Portable GrayMap) image V....D pgmyuv PGMYUV (Portable GrayMap YUV) image V....D pgx PGX (JPEG2000 Test Format) V....D phm PHM (Portable HalfFloatMap) image VF...D photocd Kodak Photo CD V....D pictor Pictor/PC Paint VF...D pixlet Apple Pixlet VF...D png PNG (Portable Network Graphics) image V....D ppm PPM (Portable PixelMap) image VFS..D prores Apple ProRes (iCodec Pro) V....D prosumer Brooktree ProSumer Video VF...D psd Photoshop PSD file V....D ptx V.Flash PTX image V....D qdraw Apple QuickDraw VF...D qoi QOI (Quite OK Image format) image V....D qpeg Q-team QPEG V....D qtrle QuickTime Animation (RLE) video V....D r10k AJA Kona 10-bit RGB Codec V....D r210 Uncompressed RGB 10-bit V....D rasc RemotelyAnywhere Screen Capture V..... rawvideo raw video V....D rl2 RL2 video V....D roqvideo id RoQ video (codec roq) V....D rpza QuickTime video (RPZA) V....D rscc innoHeim/Rsupport Screen Capture Codec V....D rv10 RealVideo 1.0 V....D rv20 RealVideo 2.0 VF...D rv30 RealVideo 3.0 VF...D rv40 RealVideo 4.0 V....D sanm LucasArts SANM/Smush video V....D scpr ScreenPressor V....D screenpresso Screenpresso V....D sga Digital Pictures SGA Video V....D sgi SGI image V....D sgirle Silicon Graphics RLE 8-bit video VF...D sheervideo BitJazz SheerVideo V....D simbiosis_imx Simbiosis Interactive IMX Video V....D smackvid Smacker video (codec smackvideo) V....D smc QuickTime Graphics (SMC) V....D smvjpeg SMV JPEG V....D snow Snow V....D sp5x Sunplus JPEG (SP5X) V....D speedhq NewTek SpeedHQ V....D srgc Screen Recorder Gold Codec V....D sunrast Sun Rasterfile image V....D svq1 Sorenson Vector Quantizer 1 / Sorenson Video 1 / SVQ1 V...BD svq3 Sorenson Vector Quantizer 3 / Sorenson Video 3 / SVQ3 V....D targa Truevision Targa image V....D targa_y216 Pinnacle TARGA CineWave YUV16 V....D tdsc TDSC V....D eatgq Electronic Arts TGQ video (codec tgq) V....D eatgv Electronic Arts TGV video (codec tgv) VF..BD theora Theora V....D thp Nintendo Gamecube THP video V....D tiertexseqvideo Tiertex Limited SEQ video VF...D tiff TIFF image V....D tmv 8088flex TMV V....D eatqi Electronic Arts TQI Video (codec tqi) V....D truemotion1 Duck TrueMotion 1.0 V....D truemotion2 Duck TrueMotion 2.0 V....D truemotion2rt Duck TrueMotion 2.0 Real Time V....D camtasia TechSmith Screen Capture Codec (codec tscc) V....D tscc2 TechSmith Screen Codec 2 V....D txd Renderware TXD (TeXture Dictionary) image V....D ultimotion IBM UltiMotion (codec ulti) VF...D utvideo Ut Video VFS..D v210 Uncompressed 4:2:2 10-bit V....D v210x Uncompressed 4:2:2 10-bit V....D v308 Uncompressed packed 4:4:4 V....D v408 Uncompressed packed QT 4:4:4:4 VFS..D v410 Uncompressed 4:4:4 10-bit V....D vb Beam Software VB VF...D vble VBLE Lossless Codec V.S..D vbn Vizrt Binary Image V....D vc1 SMPTE VC-1 V..... vc1_v4l2m2m V4L2 mem2mem VC1 decoder wrapper (codec vc1) V....D vc1image Windows Media Video 9 Image v2 V....D vcr1 ATI VCR1 V....D xl Miro VideoXL (codec vixl) V....D vmdvideo Sierra VMD video V....D vmnc VMware Screen Codec / VMware Video VF..BD vp3 On2 VP3 VF..BD vp4 On2 VP4 V....D vp5 On2 VP5 V....D vp6 On2 VP6 V.S..D vp6a On2 VP6 (Flash version, with alpha channel) V....D vp6f On2 VP6 (Flash version) V....D vp7 On2 VP7 VFS..D vp8 On2 VP8 V..... vp8_v4l2m2m V4L2 mem2mem VP8 decoder wrapper (codec vp8) V....D libvpx libvpx VP8 (codec vp8) VFS..D vp9 Google VP9 V..... vp9_v4l2m2m V4L2 mem2mem VP9 decoder wrapper (codec vp9) V..... libvpx-vp9 libvpx VP9 (codec vp9) VF...D wbmp WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap) image V....D wcmv WinCAM Motion Video VF...D webp WebP image V...BD wmv1 Windows Media Video 7 V...BD wmv2 Windows Media Video 8 V....D wmv3 Windows Media Video 9 V....D wmv3image Windows Media Video 9 Image V....D wnv1 Winnov WNV1 V..... wrapped_avframe AVPacket to AVFrame passthrough V....D vqavideo Westwood Studios VQA (Vector Quantized Animation) video (codec ws_vqa) V....D xan_wc3 Wing Commander III / Xan V....D xan_wc4 Wing Commander IV / Xxan V....D xbin eXtended BINary text V....D xbm XBM (X BitMap) image V....D xface X-face image V....D xpm XPM (X PixMap) image V....D xwd XWD (X Window Dump) image V....D y41p Uncompressed YUV 4:1:1 12-bit VF...D ylc YUY2 Lossless Codec V..... yop Psygnosis YOP Video V....D yuv4 Uncompressed packed 4:2:0 V....D zerocodec ZeroCodec Lossless Video VF...D zlib LCL (LossLess Codec Library) ZLIB V....D zmbv Zip Motion Blocks Video A....D 8svx_exp 8SVX exponential A....D 8svx_fib 8SVX fibonacci A....D aac AAC (Advanced Audio Coding) A....D aac_fixed AAC (Advanced Audio Coding) (codec aac) A....D aac_latm AAC LATM (Advanced Audio Coding LATM syntax) A....D ac3 ATSC A/52A (AC-3) A....D ac3_fixed ATSC A/52A (AC-3) (codec ac3) A....D acelp.kelvin Sipro ACELP.KELVIN A....D adpcm_4xm ADPCM 4X Movie A....D adpcm_adx SEGA CRI ADX ADPCM A....D adpcm_afc ADPCM Nintendo Gamecube AFC A....D adpcm_agm ADPCM AmuseGraphics Movie A....D adpcm_aica ADPCM Yamaha AICA A....D adpcm_argo ADPCM Argonaut Games A....D adpcm_ct ADPCM Creative Technology A....D adpcm_dtk ADPCM Nintendo Gamecube DTK A....D adpcm_ea ADPCM Electronic Arts A....D adpcm_ea_maxis_xa ADPCM Electronic Arts Maxis CDROM XA A....D adpcm_ea_r1 ADPCM Electronic Arts R1 A....D adpcm_ea_r2 ADPCM Electronic Arts R2 A....D adpcm_ea_r3 ADPCM Electronic Arts R3 A....D adpcm_ea_xas ADPCM Electronic Arts XAS A....D g722 G.722 ADPCM (codec adpcm_g722) A....D g726 G.726 ADPCM (codec adpcm_g726) A....D g726le G.726 ADPCM little-endian (codec adpcm_g726le) A....D adpcm_ima_acorn ADPCM IMA Acorn Replay A....D adpcm_ima_alp ADPCM IMA High Voltage Software ALP A....D adpcm_ima_amv ADPCM IMA AMV A....D adpcm_ima_apc ADPCM IMA CRYO APC A....D adpcm_ima_apm ADPCM IMA Ubisoft APM A....D adpcm_ima_cunning ADPCM IMA Cunning Developments A....D adpcm_ima_dat4 ADPCM IMA Eurocom DAT4 A....D adpcm_ima_dk3 ADPCM IMA Duck DK3 A....D adpcm_ima_dk4 ADPCM IMA Duck DK4 A....D adpcm_ima_ea_eacs ADPCM IMA Electronic Arts EACS A....D adpcm_ima_ea_sead ADPCM IMA Electronic Arts SEAD A....D adpcm_ima_iss ADPCM IMA Funcom ISS A....D adpcm_ima_moflex ADPCM IMA MobiClip MOFLEX A....D adpcm_ima_mtf ADPCM IMA Capcom's MT Framework A....D adpcm_ima_oki ADPCM IMA Dialogic OKI A....D adpcm_ima_qt ADPCM IMA QuickTime A....D adpcm_ima_rad ADPCM IMA Radical A....D adpcm_ima_smjpeg ADPCM IMA Loki SDL MJPEG A....D adpcm_ima_ssi ADPCM IMA Simon & Schuster Interactive A....D adpcm_ima_wav ADPCM IMA WAV A....D adpcm_ima_ws ADPCM IMA Westwood A....D adpcm_ms ADPCM Microsoft A....D adpcm_mtaf ADPCM MTAF A....D adpcm_psx ADPCM Playstation A....D adpcm_sbpro_2 ADPCM Sound Blaster Pro 2-bit A....D adpcm_sbpro_3 ADPCM Sound Blaster Pro 2.6-bit A....D adpcm_sbpro_4 ADPCM Sound Blaster Pro 4-bit A....D adpcm_swf ADPCM Shockwave Flash A....D adpcm_thp ADPCM Nintendo THP A....D adpcm_thp_le ADPCM Nintendo THP (little-endian) A....D adpcm_vima LucasArts VIMA audio A....D adpcm_xa ADPCM CDROM XA A....D adpcm_yamaha ADPCM Yamaha A....D adpcm_zork ADPCM Zork AF...D alac ALAC (Apple Lossless Audio Codec) A....D amrnb AMR-NB (Adaptive Multi-Rate NarrowBand) (codec amr_nb) A....D amrwb AMR-WB (Adaptive Multi-Rate WideBand) (codec amr_wb) A....D apac Marian's A-pac audio A....D ape Monkey's Audio A....D aptx aptX (Audio Processing Technology for Bluetooth) A....D aptx_hd aptX HD (Audio Processing Technology for Bluetooth) A....D atrac1 ATRAC1 (Adaptive TRansform Acoustic Coding) A....D atrac3 ATRAC3 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3) A....D atrac3al ATRAC3 AL (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3 Advanced Lossless) A....D atrac3plus ATRAC3+ (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3+) (codec atrac3p) A....D atrac3plusal ATRAC3+ AL (Adaptive TRansform Acoustic Coding 3+ Advanced Lossless) (codec atrac3pal) A....D atrac9 ATRAC9 (Adaptive TRansform Acoustic Coding 9) A....D on2avc On2 Audio for Video Codec (codec avc) A....D binkaudio_dct Bink Audio (DCT) A....D binkaudio_rdft Bink Audio (RDFT) A....D bmv_audio Discworld II BMV audio A....D bonk Bonk audio A....D comfortnoise RFC 3389 comfort noise generator A....D cook Cook / Cooker / Gecko (RealAudio G2) A....D derf_dpcm DPCM Xilam DERF A....D dfpwm DFPWM1a audio A....D dolby_e Dolby E A.S..D dsd_lsbf DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first A.S..D dsd_lsbf_planar DSD (Direct Stream Digital), least significant bit first, planar A.S..D dsd_msbf DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first A.S..D dsd_msbf_planar DSD (Direct Stream Digital), most significant bit first, planar A....D dsicinaudio Delphine Software International CIN audio A....D dss_sp Digital Speech Standard - Standard Play mode (DSS SP) A....D dst DST (Digital Stream Transfer) A....D dca DCA (DTS Coherent Acoustics) (codec dts) A....D dvaudio Ulead DV Audio A....D eac3 ATSC A/52B (AC-3, E-AC-3) A....D evrc EVRC (Enhanced Variable Rate Codec) A....D fastaudio MobiClip FastAudio AF...D flac FLAC (Free Lossless Audio Codec) A....D ftr FTR Voice A....D g723_1 G.723.1 A....D g729 G.729 A....D gremlin_dpcm DPCM Gremlin A....D gsm GSM A....D gsm_ms GSM Microsoft variant A....D hca CRI HCA A....D hcom HCOM Audio A....D iac IAC (Indeo Audio Coder) A....D ilbc iLBC (Internet Low Bitrate Codec) A....D imc IMC (Intel Music Coder) A....D interplay_dpcm DPCM Interplay A....D interplayacm Interplay ACM A....D mace3 MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 3:1 A....D mace6 MACE (Macintosh Audio Compression/Expansion) 6:1 A....D metasound Voxware MetaSound A....D misc4 Micronas SC-4 Audio A....D mlp MLP (Meridian Lossless Packing) A....D mp1 MP1 (MPEG audio layer 1) A....D mp1float MP1 (MPEG audio layer 1) (codec mp1) A....D mp2 MP2 (MPEG audio layer 2) A....D mp2float MP2 (MPEG audio layer 2) (codec mp2) A....D mp3float MP3 (MPEG audio layer 3) (codec mp3) A....D mp3 MP3 (MPEG audio layer 3) A....D mp3adufloat ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3) (codec mp3adu) A....D mp3adu ADU (Application Data Unit) MP3 (MPEG audio layer 3) A....D mp3on4float MP3onMP4 (codec mp3on4) A....D mp3on4 MP3onMP4 A....D als MPEG-4 Audio Lossless Coding (ALS) (codec mp4als) A....D msnsiren MSN Siren A....D mpc7 Musepack SV7 (codec musepack7) A....D mpc8 Musepack SV8 (codec musepack8) A....D nellymoser Nellymoser Asao A....D opus Opus A....D libopus libopus Opus (codec opus) A....D paf_audio Amazing Studio Packed Animation File Audio A....D pcm_alaw PCM A-law / G.711 A-law A....D pcm_bluray PCM signed 16|20|24-bit big-endian for Blu-ray media A....D pcm_dvd PCM signed 16|20|24-bit big-endian for DVD media A....D pcm_f16le PCM 16.8 floating point little-endian A....D pcm_f24le PCM 24.0 floating point little-endian A....D pcm_f32be PCM 32-bit floating point big-endian A....D pcm_f32le PCM 32-bit floating point little-endian A....D pcm_f64be PCM 64-bit floating point big-endian A....D pcm_f64le PCM 64-bit floating point little-endian A....D pcm_lxf PCM signed 20-bit little-endian planar A....D pcm_mulaw PCM mu-law / G.711 mu-law A....D pcm_s16be PCM signed 16-bit big-endian A....D pcm_s16be_planar PCM signed 16-bit big-endian planar A....D pcm_s16le PCM signed 16-bit little-endian A....D pcm_s16le_planar PCM signed 16-bit little-endian planar A....D pcm_s24be PCM signed 24-bit big-endian A....D pcm_s24daud PCM D-Cinema audio signed 24-bit A....D pcm_s24le PCM signed 24-bit little-endian A....D pcm_s24le_planar PCM signed 24-bit little-endian planar A....D pcm_s32be PCM signed 32-bit big-endian A....D pcm_s32le PCM signed 32-bit little-endian A....D pcm_s32le_planar PCM signed 32-bit little-endian planar A....D pcm_s64be PCM signed 64-bit big-endian A....D pcm_s64le PCM signed 64-bit little-endian A....D pcm_s8 PCM signed 8-bit A....D pcm_s8_planar PCM signed 8-bit planar A....D pcm_sga PCM SGA A....D pcm_u16be PCM unsigned 16-bit big-endian A....D pcm_u16le PCM unsigned 16-bit little-endian A....D pcm_u24be PCM unsigned 24-bit big-endian A....D pcm_u24le PCM unsigned 24-bit little-endian A....D pcm_u32be PCM unsigned 32-bit big-endian A....D pcm_u32le PCM unsigned 32-bit little-endian A....D pcm_u8 PCM unsigned 8-bit A....D pcm_vidc PCM Archimedes VIDC A....D qcelp QCELP / PureVoice A....D qdm2 QDesign Music Codec 2 A....D qdmc QDesign Music Codec 1 A....D real_144 RealAudio 1.0 (14.4K) (codec ra_144) A....D real_288 RealAudio 2.0 (28.8K) (codec ra_288) A....D ralf RealAudio Lossless A....D roq_dpcm DPCM id RoQ A....D s302m SMPTE 302M A....D sbc SBC (low-complexity subband codec) A....D sdx2_dpcm DPCM Squareroot-Delta-Exact A....D shorten Shorten A....D sipr RealAudio SIPR / ACELP.NET A....D siren Siren A....D smackaud Smacker audio (codec smackaudio) A....D sol_dpcm DPCM Sol A..X.D sonic Sonic A....D speex Speex A....D libspeex libspeex Speex (codec speex) AF...D tak TAK (Tom's lossless Audio Kompressor) A....D truehd TrueHD A....D truespeech DSP Group TrueSpeech AF...D tta TTA (True Audio) A....D twinvq VQF TwinVQ A....D vmdaudio Sierra VMD audio A....D vorbis Vorbis A..... libvorbis libvorbis (codec vorbis) A....D wavesynth Wave synthesis pseudo-codec AFS..D wavpack WavPack A....D ws_snd1 Westwood Audio (SND1) (codec westwood_snd1) A....D wmalossless Windows Media Audio Lossless A....D wmapro Windows Media Audio 9 Professional A....D wmav1 Windows Media Audio 1 A....D wmav2 Windows Media Audio 2 A....D wmavoice Windows Media Audio Voice A....D xan_dpcm DPCM Xan A....D xma1 Xbox Media Audio 1 A....D xma2 Xbox Media Audio 2 S..... ssa ASS (Advanced SubStation Alpha) subtitle (codec ass) S..... ass ASS (Advanced SubStation Alpha) subtitle S..... dvbsub DVB subtitles (codec dvb_subtitle) S..... dvdsub DVD subtitles (codec dvd_subtitle) S..... cc_dec Closed Caption (EIA-608 / CEA-708) (codec eia_608) S..... pgssub HDMV Presentation Graphic Stream subtitles (codec hdmv_pgs_subtitle) S..... jacosub JACOsub subtitle S..... microdvd MicroDVD subtitle S..... mov_text 3GPP Timed Text subtitle S..... mpl2 MPL2 subtitle S..... pjs PJS subtitle S..... realtext RealText subtitle S..... sami SAMI subtitle S..... stl Spruce subtitle format S..... srt SubRip subtitle (codec subrip) S..... subrip SubRip subtitle S..... subviewer SubViewer subtitle S..... subviewer1 SubViewer1 subtitle S..... text Raw text subtitle S..... vplayer VPlayer subtitle S..... webvtt WebVTT subtitle S..... xsub XSUB

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

In the future why not post all that data somewhere else and just provide a link. It would make navigating your question easier.

This is what I have and the video works for me. see screenshot

libavutil 55. 78.100 / 55. 78.100 libavcodec 57.107.100 / 57.107.100 libavformat 57. 83.100 / 57. 83.100 libavdevice 57. 10.100 / 57. 10.100 libavfilter 6.107.100 / 6.107.100 libavresample 3. 7. 0 / 3. 7. 0 libswscale 4. 8.100 / 4. 8.100 libswresample 2. 9.100 / 2. 9.100 libpostproc 54. 7.100 / 54. 7.100

Operating System: openSUSE Tumbleweed 20221003 KDE Plasma Version: 5.25.5 KDE Frameworks Version: 5.98.0 Qt Version: 5.15.6 Kernel Version: 5.19.12-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Quadro K3100M/PCIe/SSE2 Manufacturer: Hewlett-Packard Product Name: HP ZBook 17 G2 System Version: A3009DD10303

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

more options

What desktop? X11 or Wayland? I see Clear Linux is a rolling distro. i would recommend you fire up a usb stick with another live OS and test.

more options

Thx, same on x11 and Wayland. Dual booting to my old Ubuntu 20 ofc works, but whats the fun in that.

Clear Linux on this Older dual core Skylake laptop makes it like it suddenly has 4cores, especially with IWD wireless. It is just Firefox Reddit cat videos that i have problems with. :-(

Được chỉnh sửa bởi irrada12 vào

more options

[Child 1736, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=55b7d215b400 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_DECODE_ERR (0x806e0004) - virtual mozilla::MediaResult mozilla::FFmpegVideoDecoder<58>::DoDecode(mozilla::MediaRawData *, uint8_t *, int, bool *, MediaDataDecoder::DecodedData &): avcodec_send_packet error: Invalid argument: file /builds/worker/checkouts/gecko/dom/media/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:151

seems like this is the same https://support.mozilla.org/en-US/questions/1391933

more options

Guide i followed

But i did not do step 3 install any extension, i mean Reddit cat videos in Firefox should work without any browser extensions... ;-)

more options

After some self educating (trying to), this is where i am now. Please correct me if im wrong... Firefox has an ambition to use GPU acceleration to improve the user experience. Sometimes GPU acceleration fails and videos can not be played. The log shows "NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR". Failing to use GPU acceleration can be (most often is?) in an external software. To know why/what/where can be tricky but log entries before this error can give a clue.

What im missing is... what clues do i have in my log? What other logging can i do?

more involved logging may be needed The NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR errors are the result of a detached manager which means that the MediaSourceBuffer has become detached. In that sense, it's an MSE problem. However, the MSE problem could stem from libav/the underlying decoder causing parts of MSE to fail. It may also stem from elsewhere. We have more detailed logging available with MOZ_LOG, which may be useful to diagnose what's going on. We output these errors/warnings on fatal decode to give some context, but if the problem is non-trivial more involved logging may be needed. I appreciate the message is not particularly helpful if this is a VA-API issue, but depending on what is erroring it's not straight forward to get it out of the MSE machinery. In this case it would be helpful to indicate why the buffer became detached if it stemmed from an error.