Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

NO sound (firefox 105.0b9) but OK width (firefox 104.0.2)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Riribouldingue

more options

bold text Bonjour, J'ai un montage avec du son qui fonctionnait avant les dernières mises à jour de Firefox. J'essaye aujourd'hui et le son ne passe pas avec Firefox développer 105.0b9, Mais c'est OK avec Firefox 104.0.2. De même nous avons des problème d'affichage : pages qu'il faut zoomer à 80%, alors que la police des menus est minuscule. Merci de votre attention. Yves

'''bold text''' Bonjour, J'ai un montage avec du son qui fonctionnait avant les dernières mises à jour de Firefox. J'essaye aujourd'hui et le son ne passe pas avec Firefox développer 105.0b9, Mais c'est OK avec Firefox 104.0.2. De même nous avons des problème d'affichage : pages qu'il faut zoomer à 80%, alors que la police des menus est minuscule. Merci de votre attention. Yves

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello, I have a webpage with sound that worked before the latest Firefox updates. I'm trying today and the sound is not playing with Firefox Develop 105.0b9, but it's OK with Firefox 104.0.2. We also have display problems: pages that need to be zoomed to 80%, while the menu font is tiny. Thank you for your attention. yves

Hữu ích?

more options

The website is???

Hữu ích?

more options

Hi jonzn4SUSE http://yves.ripolltournier.free.fr/2008/2008-09/UN_AN_Maries_depuis/PapaMamanmarieUNan.html its Ok with WIN10 but not with WIN7 (i now its obsolete, but i'am an old man, and new beez in HTML) Thinks for help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.