Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

fake "update available" for firefox

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi raul.films

more options

Every time I launch Firefox a message appears on the top right corner asking to update with the following text: "Update available Download the latest version of Firefox"

I have never followed this message for I've suspected fake, but it keeps appearing, and every time more and more often along the day (at the beginning it was only once per launch). This keeps occurring in spite of updating to the latest Firefox update (103.0.2) through the "About Firefox" top left menu on my Mac.

Please advise how to get rid of this annoying message. Is this a potential hack or virus attack?

MacBook Pro 15", Late 2013 on Mac Os 10.15.7 "Catalina"

Every time I launch Firefox a message appears on the top right corner asking to update with the following text: "Update available Download the latest version of Firefox" I have never followed this message for I've suspected fake, but it keeps appearing, and every time more and more often along the day (at the beginning it was only once per launch). This keeps occurring in spite of updating to the latest Firefox update (103.0.2) through the "About Firefox" top left menu on my Mac. Please advise how to get rid of this annoying message. Is this a potential hack or virus attack? MacBook Pro 15", Late 2013 on Mac Os 10.15.7 "Catalina"
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

See also: Firefox -> About Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

That's not fake that the notification for updates. This would mean you got security software blocking the updates or Addon causing or blocking the updates from working properly.

Hữu ích?

more options

There's usually a green dot on your Menu button when an Update is available. Do you have updates set for automatic? Anyway, take a look at this - Troubleshoot Firefox issues caused by malware https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-caused-malware#firefox:mac:fx103

Hữu ích?

more options

Thank you Dropa and RobertJ for your responses.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

See also: Firefox -> About Firefox

Hữu ích?

more options

Thank you! This I used to do now and then.

Since the last update, notices don't appear anymore.

Thank you all!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.