Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

BBC News website videos not functioning

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 35 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Using Firefox 103.0 on a Mac running Monterey. Since updating to FF 100.0 or possibly 101.0, the BBC News website's videos won't play. I've tried turniing off all privacy/security add-ons and settings but still nothing. Just a grey rectangle with the BBC logo in it (see screenshot).

Safari can play them though. Any ideas?

Using Firefox 103.0 on a Mac running Monterey. Since updating to FF 100.0 or possibly 101.0, the BBC News website's videos won't play. I've tried turniing off all privacy/security add-ons and settings but still nothing. Just a grey rectangle with the BBC logo in it (see screenshot). Safari can play them though. Any ideas?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Okay, so egg on face. While typing the above message, FF downloaded the 103.0.2 update. Now BBC News videos are playing fine. Coincidence? Well, yes. ;0)

Thanks anyway.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Okay, so egg on face. While typing the above message, FF downloaded the 103.0.2 update. Now BBC News videos are playing fine. Coincidence? Well, yes. ;0)

Thanks anyway.

more options

Mark it as resolved and have a nice day.