Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

one site will not work with firefox

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

I have tried everything and just have to go to chrome to finish checkout on nordstrom.com, this is a major retailer and I can't believe i am the only one having problems. I clear site data and cookies, I check protection on and off, nothing works, I have to use chrome. If I have to use chrome with just this site (so far), why bother with firefox at all?

I have tried everything and just have to go to chrome to finish checkout on nordstrom.com, this is a major retailer and I can't believe i am the only one having problems. I clear site data and cookies, I check protection on and off, nothing works, I have to use chrome. If I have to use chrome with just this site (so far), why bother with firefox at all?