Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing a Forefox profile from 18.04 Ubuntu to a 22.04 Ubuntu PC

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Years ago I imported a Firefox profile from Ubuntu 16.04 to a PC running 18.04. It wasn't very hard. View Hidden Folders, find the old FF profile, copy it. Then go to the 18.04 PC, delete or rename the existing profile, and paste in the profile from the 16.04 rig. Restart the PC, Firefox came up on the 18.04 PC just like it did on the 26.04 PC.

But Ubuntu is doing something different now. Firefox is inside the "snap" folder. Apparently snap is some sort of new package mgr. (?)

I found a firefox profile a few levels down inside the snap folder: Home/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default

Does snap complicate things? Or can I replace the new profile on the 22.04 PC inside the snap folder with the profile that I want to use from the 18.04 PC? Just like in the past, but inside snap rather than the .firefox folder in Home?

Years ago I imported a Firefox profile from Ubuntu 16.04 to a PC running 18.04. It wasn't very hard. View Hidden Folders, find the old FF profile, copy it. Then go to the 18.04 PC, delete or rename the existing profile, and paste in the profile from the 16.04 rig. Restart the PC, Firefox came up on the 18.04 PC just like it did on the 26.04 PC. But Ubuntu is doing something different now. Firefox is inside the "snap" folder. Apparently snap is some sort of new package mgr. (?) I found a firefox profile a few levels down inside the snap folder: Home/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/xxxxxxxx.default Does snap complicate things? Or can I replace the new profile on the 22.04 PC inside the snap folder with the profile that I want to use from the 18.04 PC? Just like in the past, but inside snap rather than the .firefox folder in Home?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I would just keep it simple and use Sync to move your data. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-set-sync-my-computer https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-choose-what-information-sync-firefox

I have my data on several versions of Firefox and on several devices. see screenshot On my openSUSE laptop, I run the most versions. see screenshot

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.