Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

change default background color for pdf viewer

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hello,

I updated to macos Monterey yesterday and I guess I guess I also my firefox updated to 102.0.1 (64-bit)... Anyway, I was very much used to have a white background in firefox's built-in pdf viewer when viewing pdfs that really have a white background (for example if you download it and check it with Adobe reader, or any reader other than the viewer built-in the browser).

Now the background color is gray, and it's not convenient for me at all. I could not find the magic setting that allow to changing this behaviour... I do not use themes, so I do not mind changing something there if needed.

Could any guru help here please ? That would be much appreciated.

Hello, I updated to macos Monterey yesterday and I guess I guess I also my firefox updated to 102.0.1 (64-bit)... Anyway, I was very much used to have a white background in firefox's built-in pdf viewer when viewing pdfs that really have a white background (for example if you download it and check it with Adobe reader, or any reader other than the viewer built-in the browser). Now the background color is gray, and it's not convenient for me at all. I could not find the magic setting that allow to changing this behaviour... I do not use themes, so I do not mind changing something there if needed. Could any guru help here please ? That would be much appreciated.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hi, I'm not sure about this, but I think the background colour is determined by the PDF file itself. I'm unable to test the file you posted an image of, but when I try my test file at https://ilias.ca/tests/MIDI_400_review.pdf the background is white. Does it display as grey to you?

Hữu ích?

more options

Sorry for the late answer. When I tried your file, for me it is displayed in gray, see attachment.

Any suggestion on how to get rid of the gray background and have it displayed as white ?

Thanks a lot for any advice

Hữu ích?

more options

By default Firefox uses these system colors: Canvas and CanvasText.

Related prefs for about:config:

  • pdfjs.pageColorsBackground = Canvas (#FFFFFF)
  • pdfjs.pageColorsForeground = CanvasText (#000000)

Hữu ích?

more options

See also:


  • 1778068 - PDF Viewer should not set the background of PDF documents to browser.display.background_color (fixed for 104)

(please do not comment in bug reports
https://https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.