Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

history

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

how do i disable history

how do i disable history

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Only in Private Mode Windows will there be no cache/history saved. Standard Firefox will have cache/history unless you clear or choose the option to clear when exiting.

more options

Hi habteab,

You can set Firefox to not remember history by going to the 3-bar menu > Settings > Privacy & Security Under 'History' > Firefox will: choose 'Never remember history'.

Hopefully, that helps!

more options

Selecting "Never remember history" is the same as using private browsing so you probably don't want to do that.

You can choose Use custom settings for history and select only what you want to remember. I have never tried selecting nothing.