Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot disable google document viewer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jay

more options

I cannot disable google document viewer in Google Drive. Every time I go to open a recently downloaded PDFs in Google Drive, it invokes Document Viewer unless I specifically right click and tell it to open with Acrobat. I have disabled everything thing I know in both Chrome and Firefox, cleared the caches, rebooted, and the default behavior persists. Worse, the Document Viewer REQUIRES a complicated, infuriating sign in process that has only worked ONCE in dozens of sign in attempts. Please help with this.

I '''cannot disable''' google document viewer in Google Drive. Every time I go to open a recently downloaded PDFs in Google Drive, it invokes Document Viewer unless I specifically right click and tell it to open with Acrobat. I have disabled everything thing I know in both Chrome and Firefox, cleared the caches, rebooted, and the default behavior persists. Worse, the Document Viewer REQUIRES a complicated, infuriating sign in process that has only worked ONCE in dozens of sign in attempts. Please help with this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Never mind. i found the answer in Google Drive Settings. Can be disabled there and there only.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Never mind. i found the answer in Google Drive Settings. Can be disabled there and there only.