Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to finish downloading firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I bought a new chromebook and I've been trying to finish the download of firefox and it won't finish. What am I doing wrong?

I bought a new chromebook and I've been trying to finish the download of firefox and it won't finish. What am I doing wrong?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Did you get the full installer from; Download Firefox For All languages And Systems {web link}


Please explain the problem in detail. What happens? What are the exact error messages?

more options

pastelbaby4 said

I bought a new chromebook and I've been trying to finish the download of firefox and it won't finish. What am I doing wrong?

Firefox is not really made for Chromebooks and ChromeOS in mind.

However you may have a few options depending on the ChromeOS version and kind of CPU you have.

The desktop Linux version of Firefox from Mozilla.org requires a AMD or Intel CPU like you would find in normal desktop or laptops (running Windows, macOS, Linux) that supports SSE2 as ARM CPU's is not supported for Linux from Mozilla, though there may be third-party builds.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options