Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Install firefox for Mac IOS 10.11.6

  • 3 trả lời
  • 9 gặp vấn đề này
  • 6221 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Install old version firefox for Mac IOS 10.11.6

Install old version firefox for Mac IOS 10.11.6

Giải pháp được chọn

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 99 and Fx 91 ESR requires macOS 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your macOS to macOS 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/98.0/system-requirements/

In case you need the Firefox 78.15.0esr file see below links. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox since Fx 79.0 and later including the current Fx 99 and Fx 91 ESR requires macOS 10.12 (ten.twelve) at minimum.

Besides updating your macOS to macOS 10.12 (ten.twelve) or later, the most current Firefox version you can install on mac OS 10.11.6 is Fx 78.15.0 ESR though it is EOL with no more updates.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-mac-osx-users-esr

https://www.mozilla.org/firefox/78.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/79.0/system-requirements/ https://www.mozilla.org/firefox/98.0/system-requirements/

In case you need the Firefox 78.15.0esr file see below links. https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/en-US/ other locales at https://archive.mozilla.org/pub/firefox/releases/78.15.0esr/mac/

more options

James, Thank you for your response. I downloaded File Firefox 78.15.0esr.pkg75M04-Oct-2021 10:51 and now get the message "You can’t use this version of the application “Firefox” with this version of OS X.You have OS X 10.11.6. The application requires OS X 10.12 or later." It was downloaded to my hard drive. How do I get rid of it now?

more options

You download the .dmg .. Firefox 78.15.0esr.dmg

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac