Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No audio in youtube only

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 45 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

I have no audio in youtube when using Firefox only. Audio works fine in other browsers.

I am tech-challenged and this has been going on for a while, but I now really need to use youtube, but do not want to use a browser other than Firefox.

Thank you.

I have no audio in youtube when using Firefox only. Audio works fine in other browsers. I am tech-challenged and this has been going on for a while, but I now really need to use youtube, but do not want to use a browser other than Firefox. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options