Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have Firefox Version 00.0.1 (64-bit) on my iMAC. I wish to set up an outside account requiring 128-bit encryption. Is my browser sufficient to set up this account?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Inform me whether my Firefox Version 99.0.1 (64-bit) on my MacOS Catalina Version 10.15.7 is designed to handle 128-bit encryption.

Inform me whether my Firefox Version 99.0.1 (64-bit) on my MacOS Catalina Version 10.15.7 is designed to handle 128-bit encryption.

Giải pháp được chọn

The Firefox useragents up till the Firefox 4.0 Release used to have U to show it supported at least 128-bit encryption, even though it actually support 512-bit if the site provided support. The U was removed as it was obsolete for a long while.

https://hacks.mozilla.org/2010/09/final-user-agent-string-for-firefox-4/

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

My Firefox version is 99.0.1 (64-bit), not 00.0.1 as you may have seen on my earlier printing.

more options

Giải pháp được chọn

The Firefox useragents up till the Firefox 4.0 Release used to have U to show it supported at least 128-bit encryption, even though it actually support 512-bit if the site provided support. The U was removed as it was obsolete for a long while.

https://hacks.mozilla.org/2010/09/final-user-agent-string-for-firefox-4/