Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening Firefox

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I think someone tried to hack my account. I was stupid enough to order a product online and give all my info. Firefox locked me out. I can't log in. I changed my password but can't let Firefox know I did. I REALLY need to get back in to Firefox! I trust it and don't trust the other browsers!

I think someone tried to hack my account. I was stupid enough to order a product online and give all my info. Firefox locked me out. I can't log in. I changed my password but can't let Firefox know I did. I REALLY need to get back in to Firefox! I trust it and don't trust the other browsers!

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Is the problem with the browser or a website?

more options

What info did you supply to that website?

You would normally only supply an email address and possibly create an account for that website. If you would have used the same username and password as you are using for other accounts like the Firefox Sync account then this is something you should never do. Each website should have its own distinct password. You should never reuse the same password as that is a huge security risk.

See also: