Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

ff default mail keeps asking

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I recently bought a new computer will W11. I've set FF as the default browser and email provider- at least, I thought so. Let me explain. Whenever I get an attachment It keeps asking me what do I want to use to open it. You will see from the screen shot FF is the default provider. I also checked W11 default apps and FF is set as the default mail provider. So I'm confused as to why it keeps asking me what provider I should use. I would appreciate anyone's comments. Thanks

I recently bought a new computer will W11. I've set FF as the default browser and email provider- at least, I thought so. Let me explain. Whenever I get an attachment It keeps asking me what do I want to use to open it. You will see from the screen shot FF is the default provider. I also checked W11 default apps and FF is set as the default mail provider. So I'm confused as to why it keeps asking me what provider I should use. I would appreciate anyone's comments. Thanks
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Attachments can be a lot of different formats (.pdf, .docx, .png, etc.), so even if your default email provider is Firefox, the app that handles the attachment is not necessarily Firefox.

For instance, if you get a Word document (.docx) as an attachment, Firefox will not be able to open it. And if you don't have Microsoft Word installed you cannot open the file.

You can change which app you use to open a specific type of file in Windows Settings->Apps->Default Apps->Choose Defaults by File Type (it is at the bottom).

Hữu ích?

more options

You can right-click an item in the Downloads panel and choose "Always Open Similar Files" to make it open automatically and add this action to "Settings -> General -> Applications". You can change the "Save" action to "Always Ask".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.