Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

google search bar

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I have Google as my Home page. I am sure that up until a few weeks ago when I opened my Home page the cursor would automatically jump to the Google search box - ready to type in my search. Now when I open the Home page the cursor jumps into the location bar (aka the address Bar) - where you would type web address. How can I make it revert to jumping to the Google search box on the Google page. Thanks

I have Google as my Home page. I am sure that up until a few weeks ago when I opened my Home page the cursor would automatically jump to the Google search box - ready to type in my search. Now when I open the Home page the cursor jumps into the location bar (aka the address Bar) - where you would type web address. How can I make it revert to jumping to the Google search box on the Google page. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

Go to about:config and search for browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar and set it to false. It should do the trick.

Hope I helped!

Bithiah