Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Webrender hardware accelerated stuttering a lot on Arch Linux with Nvidia card

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

When hardware-accelerated Webrender is enabled, the stuttering while watching a video and scrolling is incredible. Not only that, moving tabs to the left or right is laggy too. A workaround to fix this is `gfx.webrender.software` to true. Can anybody explain me why Firefox is using the GPU but is slower than when it's not using it? (Nvidia RTX 2080 Ti, i9 9900k, Arch Linux x64)

When hardware-accelerated Webrender is enabled, the stuttering while watching a video and scrolling is incredible. Not only that, moving tabs to the left or right is laggy too. A workaround to fix this is `gfx.webrender.software` to true. Can anybody explain me why Firefox is using the GPU but is slower than when it's not using it? (Nvidia RTX 2080 Ti, i9 9900k, Arch Linux x64)

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

That's very possible with NVidia GPU due to its drivers. See https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1535716 and https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1753237 .

Try to update the nvidia-driver.