Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Dark Mode keeps reverting to "device default"

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
more options

Dark mode isnt working properly. any theme I choose reverts back to "device default" and will not force dark mode.

TGhis can easily be seen by setting a theme, setting the dark theme then simply going to google seaerch and clicking on the shopping tab. This used to force dark mode but as of recently dark mode will not work on this page and some others

Dark mode isnt working properly. any theme I choose reverts back to "device default" and will not force dark mode. TGhis can easily be seen by setting a theme, setting the dark theme then simply going to google seaerch and clicking on the shopping tab. This used to force dark mode but as of recently dark mode will not work on this page and some others