Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell checker

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi MRA

more options

How to make firefox enable to recognize the language that are typed? In microsoft edge we can just click "all language", but in firefox no similar option to it.

How to make firefox enable to recognize the language that are typed? In microsoft edge we can just click "all language", but in firefox no similar option to it.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

MRA said

How to make firefox enable to recognize the language that are typed? In microsoft edge we can just click "all language", but in firefox no similar option to it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Firefox 100.0 will have "Spellchecker now allows multiple language dictionaries at the same time." as it is listed in the Fx 100.0 Beta Release Notes.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hello.. no response here

more options

xsxsxsx

Được chỉnh sửa bởi MRA vào

more options

Giải pháp được chọn

MRA said

How to make firefox enable to recognize the language that are typed? In microsoft edge we can just click "all language", but in firefox no similar option to it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Firefox 100.0 will have "Spellchecker now allows multiple language dictionaries at the same time." as it is listed in the Fx 100.0 Beta Release Notes.

more options

donthavecow said

So what language version of Firefox do you have installed? AFAIK when you go to download FF from mozilla.org they have specific version for different language Regions. And the Edge is most likely using Chromium engine like Chrome from google and that is probably the reason it can recognize language regions more.

?????

The poster was referring to the dictionary (language) used by spellchecker and not to the language locale of Firefox you have installed. Also only a few locales of Firefox from mozilla.org comes with a dictionary due to licensing reasons.

Được chỉnh sửa bởi James vào

more options

donthavecow said

So what language version of Firefox do you have installed? AFAIK when you go to download FF from mozilla.org they have specific version for different language Regions. And the Edge is most likely using Chromium engine like Chrome from google and that is probably the reason it can recognize language regions more.

I'm referring to language of dictionary for the spell check, not the language of firefox (that only affect the display language).

more options

James said

MRA said

How to make firefox enable to recognize the language that are typed? In microsoft edge we can just click "all language", but in firefox no similar option to it.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Firefox 100.0 will have "Spellchecker now allows multiple language dictionaries at the same time." as it is listed in the Fx 100.0 Beta Release Notes.

Great!! That's interesting news. I think i can consider this as solved