Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

input[type='number'] not working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Facing an issue with input tag when type attribute is set to 'number'. This allows me even to enter letters and special characters. Basically the check of type number is not working. Please look into this.

Attaching a screenshot of the MDN website. The input area corresponding to the type number allows me to enter the characters. You can see that I have entered '@!25'. Requesting to please look into this asap.

Facing an issue with input tag when type attribute is set to 'number'. This allows me even to enter letters and special characters. Basically the check of type number is not working. Please look into this. Attaching a screenshot of the MDN website. The input area corresponding to the type number allows me to enter the characters. You can see that I have entered '@!25'. Requesting to please look into this asap.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, that's OK for us and we're not going to change it for now. You can use the client-side validation, or filter your keys using keydown events.