Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Is it my time to say GOODBYE to Firefox?

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi senanindya21

more options

I have stated this issue once before after trying to find a solution by myself.

My query: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1363376

Whenever I boot up my laptop, firefox starts running in the background taking up a lot of memory space and cpu utilization. I have been with ffirefox since I started using laptops which is 7-8 years back. I never thought of switching browser or finding an alternative of firefox until for some months the issue is occurring. Now I am really annoyed to open up task manager every time and close firefox which is running in the backgroud. I have seen nothing unusual in the "about:performance" tab of firefox.

Please help me to continue my journey with firefox.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Hữu ích?

more options

I don't start firefox..it starts itself at the bootup in the background only taking a lot of cpu and ram without any reason.

Hữu ích?

more options

I called for more help.

Hữu ích?

more options

In the Windows search box on the taskbar, enter; Startup Apps

Hữu ích?

more options

You should run this to see what is set to auto start at boot. https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.