Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sorting tabs in drop down list

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi I know you can just click on a tab and drag it to the left or right to sort out order etc. But I recall in the past, or maybe it was a different browser I'm not sure, but the little down arrow at the top left of the firefox browser that drops down a list of your opened tabs, I recall being able to click on one and move it up and down which is much quicker and easier. Maybe its the bookmarks I'm thinking of that lets you do this. But yes, is there a way to move tabs up and down in that window, or any extentions out there that enable such a feature. Thanks for the help.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can look for a suitable tab sort extension on the Add-ons website.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.