Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Default Display language

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi danost

more options

using firefox 95.0.1, 64 bit, on LInuxMint 20.2 I am in Israel, when I use google search, the result of the search opens in Hebrew display language. The only way I have found to fix this, to display in English, is to change my IP address to an English speaking country, e.g. the USA.

another browser, for example Brave based on Chrome, it always opens a google search result in English.

Please fix this ASAP

Thank you

using firefox 95.0.1, 64 bit, on LInuxMint 20.2 I am in Israel, when I use google search, the result of the search opens in Hebrew display language. The only way I have found to fix this, to display in English, is to change my IP address to an English speaking country, e.g. the USA. another browser, for example Brave based on Chrome, it always opens a google search result in English. Please fix this ASAP Thank you

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Sign in to Google. Go to its settings and select your language.

more options

My language is set to English, always has been for many years. Checked settings again now, still is English. in recent few versions of FireFox this problem exists.