Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keep extensions separate in same Firefox account on different machines

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 18 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use a Firefox account on two different machines- one is a Mac and the other is a Windows machine. I have some programs installed on the Windows machine that installed an extension for Firefox. Those programs are not Mac compatible but because of the same account, those extensions were copied to the Firefox installation on Mac. I was wondering if there is a way to isolate the extensions to just the windows installation? Thanks!

Giải pháp được chọn

I'm sorry, I posted the wrong link. Type about:preferences#sync<enter> in the address bar.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Type https://accounts.firefox.com/settings<enter> in the address bar and turn off add-ons.

You can use sync to share passwords, bookmarks, and history. Anything else may not be compatible between different browser versions or computer systems.

Hữu ích?

more options

Hi FredMcD, thanks for the response. I logged on to the linked page but I couldn't find the add-ons option. The options that I see are Profile, Security and Connected Services. Am I not doing something right?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I'm sorry, I posted the wrong link. Type about:preferences#sync<enter> in the address bar.

Hữu ích?

more options

See "Can I have different enabled states on different machines?":

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.