Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No audio on any websites

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dibella_charisma

more options

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

I no longer have sound on any websites after I muted sound for 5 minutes then enabled it again. I have uninstalled and re-installed Firefox, checked the settings and done all the tips provided to no avail, I still have no sound

Giải pháp được chọn

Did you check in the Windows volume control on the Taskbar that the sound for Firefox isn't muted ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Hữu ích?

more options

Apologies for the late reply, lost internet for a few days.

I have re-booted my computer and done those tips, but they didn't help. I still have no audio on websites.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Did you check in the Windows volume control on the Taskbar that the sound for Firefox isn't muted ?

Hữu ích?

more options

Thank you :) That was it, Firefox was muted

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.