Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Are there any further actions needed to download and install Firefox and Anti Tracker?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Is there anything further I need to download and install Firefox as my primary browser ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

It seems based on your browser identifying itself as Firefox that you are now running Firefox.

You can create a Firefox Account, but it's optional, so really, that's all there is to it.

If you are interested in knowing what the different Tracking Protection levels do, check out this article: Enhanced Tracking Protection in Firefox for desktop.

If you have any other questions, let us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.