On Aug 14th 11 PM ET/Aug 15th 03:00 UTC, due to scheduled Firefox Account server maintenance, users may not be able to sign in or create a new subscription. This is expected to last approximately 30 minutes. Status updates can be found at https://status.vpn.mozilla.org or https://status.relay.firefox.com.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Opening tab sent from iPhone with « Sent to device » in first window of Firefox on PC

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi syanur

more options

Hello,

Can we choose that the tab sent from iPhone with the « Sent to device » function opens in the first window when various are opened on PC and, if yes, how ?

Cordially.

Hello, Can we choose that the tab sent from iPhone with the « Sent to device » function opens in the first window when various are opened on PC and, if yes, how ? Cordially.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hello,

No answear ?

Cordially.

more options

Hello,

Nobody to help me ?

Cordially.