Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Pop Up Blockers

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 277 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

I'm trying to disable some pop-up blockers but I can't even find where "tools" are.

I like to ] further comment if this is going to Firefox Support. This is the most complicated mess I've ever dealt with.

Giải pháp được chọn

Sorry to see your issue. Let's see if this will fix it:

1. Click the 3 lines stacked on each other to open the application menu. 2. Go to settings. 3. Go to "Privacy and Security". 4. Scroll down near the bottom to the "Permissions" section.

One of the options is to block pop-up windows (tabs that open in a new tab, or just external windows). If it is checked, it will block all pop-ups. If not, it will not block pop-ups.

Hope this helps.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry to see your issue. Let's see if this will fix it:

1. Click the 3 lines stacked on each other to open the application menu. 2. Go to settings. 3. Go to "Privacy and Security". 4. Scroll down near the bottom to the "Permissions" section.

One of the options is to block pop-up windows (tabs that open in a new tab, or just external windows). If it is checked, it will block all pop-ups. If not, it will not block pop-ups.

Hope this helps.

Hữu ích?

more options

As a footnote: "Tools" is a menu on the classic menu bar (File, Edit, View...). In Firefox for Windows, the bar is hidden to match Microsoft's platform guidelines. If you prefer to show a menu bar, this article has the steps: Restore the Menu bar in Firefox.

Hữu ích?

more options

Are you using any ad blocker add-ons? Load the web page. After the page is loaded, click the AdBlock icon. Now select Disable on <website>. After, reload the page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.