Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox now downloads files from audible and MP4 instead of AAX. Why?

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Until the recent upgrade Firefox downloaded files from audible as AAX. Now it downloads them as MP4 & are totally useless. Why the change?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello,

The download type is determined by audible, not Firefox. Firefox is at the bottom, following what it was told.

According to another question, it may be an issue that crops up in the javascript on Firefox, as they may simply be renamed to an mp4, and are actually aax, If this is true, simply rename the file with the aax file extension.

Hữu ích?

more options

Unfortunately the problem is with Firefox 94! I have been downloading books from Audible (US, UK & AU) for over twenty years, mainly with Firefox. It started acting up only after version 94 was released. When it happened the first time I contacted Audible & they suggested trying a different browser. I tried the 'Brave browser' and 'Safari'. Brave downloaded the book as an '.aa' file and Safari as an 'aax' file. Yesterday I tried 'Opera' and it also downloaded as an '.aax' file.

Yesterday I also tried on my PowerBook Mac using an older version (87) of Firefox and it started downloading it as an 'aax' file before I stopped it.

Also, when the first time it happened I did try changing the extension but iTunes would not allow me to import it.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.