Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Insecure Connection for actual secure site

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi

Up to a few hours ago, I have been able to access a secure state school website on my mobile phone. However suddenly I cannot and receive following: "connection not secure" and "address not found". I have tried turning phone off, checking that Firefox is updated (was last updated 21 Oct and cited as up-to-date), disabling security app - all to no avail.

I need access to this site. Please assist.

Yours faithfully

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to post your issue here. https://support.mozilla.org/en-US/questions/mobile