Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I forgot the main email address form my old Firefox account

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

So, I recently discovered that many passwords that I've used before have leaked online, and I've been changing passwords and deleting old accounts for days now.

I've used Firefox for many years back in the day, but I can't log in my old account because it seems my old email has been replaced by another one, and my email is now the secondary email for that account.

So every time I try to log in, I just get a message "needs main email address", which I, unfortunately, don't remember. I tried all addresses I have, but none of them worked.

I need help to either get access to my old account or at least delete it.

Any help would be much appreciated.

I can share the email address I'm speaking of upon request.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can try to contact Kiki via a PM.

Hữu ích?

more options

Thank you, may I ask who that person is?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.