Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Techfreaks

more options

I recently changed my browser from chrome to fire fox but all my passwords are saved on chrome. I tried to import them on firefox but nothing gets imported from chrome. There is no autofill option for passwords here. I clicked on the three dots and did everything it said on the website but still the error message keeps popping up saying " An error occurred while trying to save this password". I tried going in the Passwords option and doing it manually but then the error message comes every time. Im using Firefox on my laptop.

I recently changed my browser from chrome to fire fox but all my passwords are saved on chrome. I tried to import them on firefox but nothing gets imported from chrome. There is no autofill option for passwords here. I clicked on the three dots and did everything it said on the website but still the error message keeps popping up saying " An error occurred while trying to save this password". I tried going in the Passwords option and doing it manually but then the error message comes every time. Im using Firefox on my laptop.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Tried to uninstall firefox and do a fresh install?