Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Primary account change

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Access Manage Accounts Primary Account email shown. Secondary email states none. Try to add new email so I can make it the Primary account. Enter new email and states already exists?? but still showing NONE in the box. Seen the info on how to change Primary account but cannot get passed my Manage Accounts as the problem with the Secondary email not showing to trigger the change Primary Address box.

I would be very grateful if somebody has a solution to this problem as the current Primary Address is an old email which I wish to stop using.

Access Manage Accounts Primary Account email shown. Secondary email states none. Try to add new email so I can make it the Primary account. Enter new email and states already exists?? but still showing NONE in the box. Seen the info on how to change Primary account but cannot get passed my Manage Accounts as the problem with the Secondary email not showing to trigger the change Primary Address box. I would be very grateful if somebody has a solution to this problem as the current Primary Address is an old email which I wish to stop using.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to do this in a new profile to see if that is successful. If this work then you can try to return to the old profile and connect using the new email.

You can create a new profile as a quick test to see if your current profile is causing the problem.

See "Creating a profile":