Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Version 90.0.1 cannot select box for Delete cookies and site data when Firefox is closed

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Philip

more options

Browser has updated to 90.0.1 from 90 today. I cannot change the checkmarked box in front of the: 'Delete cookies and site data when Firefox is closed. Currently stuck as being checked. Restarting browser did not work.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Are you possibly blocking all cookies ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

This happens if you run Firefox in Private Browsing mode as that implies that cookies are cleared automatically.

Check that you do not run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History).

  • Settings -> Privacy & Security
    Firefox will: "Use custom settings for history"
  • remove checkmark: [ ] "Always use Private Browsing mode"

Hữu ích?

more options

Thanks. That is not the case. "Always use Private Browsing mode" is not checked.

Hữu ích?

more options

Does your Firefox have any enterprise policies set? To check that, type or paste about:policies in the address bar and press Enter to load that internal page. (The first panel, "Active", is the interesting one. The other panel just has general information.)

Does yours say "The Enterprise Policies service is inactive." or is there anything listed here?

Hữu ích?

more options

Thanks, No, no e.p.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Are you possibly blocking all cookies ?

Hữu ích?

more options

Yes, generally on Custom and Block ALL Cookies. I bumped to 3rd party, was able to change the checkmark box and put back to block all. It remains 'un-checked'. That is strange, thanks for the input and the help.

Got any new info about Logins & Passwords being lost with 90's release. Just up'd to 90.0.1..

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.