Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't update Firefox to the latest version on Ubuntu via apt

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2426 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. Previously I installed Firefox on Ubuntu with command `sudo apt install firefox`. I'm using Firefox 88.0 for Ubuntu. I want to update it to the latest version. When I try following commands: `sudo apt update` `sudo apt install firefox`

It says "firefox is already the newest version (88.0+build2-0ubuntu0.20.04.1)." But I know version 89 and 90 are released.

I attached "About Firefox" window. There is no update button.

Hi. Previously I installed Firefox on Ubuntu with command `sudo apt install firefox`. I'm using Firefox 88.0 for Ubuntu. I want to update it to the latest version. When I try following commands: `sudo apt update` `sudo apt install firefox` It says "firefox is already the newest version (88.0+build2-0ubuntu0.20.04.1)." But I know version 89 and 90 are released. I attached "About Firefox" window. There is no update button.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You only see the update button in "Help -> About Firefox" if you install Firefox in a location with write permission like in your home directory. If you do not install Firefox yourself like when installing via software management, you need to update that way. If you can't update via software management then it is possible that your Linux distro is no longer supported properly. safest is always to install Firefox from the Mozilla server. That way you also do not get a Firefox version that has been modified by Ubuntu or lack features like a missing Mozilla Location Service Key (see about:support).

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What's showing in Software Updater?

more options

jonzn4SUSE said

What's showing in Software Updater?

It doesn't exist in Software Updater. I installed it with command line and `sudo apt install firefox`. Note that I installed another version via Software Updater and everything is fine now.

more options

Mark it as resolved and get back to work.  ;-))

more options

Giải pháp được chọn

You only see the update button in "Help -> About Firefox" if you install Firefox in a location with write permission like in your home directory. If you do not install Firefox yourself like when installing via software management, you need to update that way. If you can't update via software management then it is possible that your Linux distro is no longer supported properly. safest is always to install Firefox from the Mozilla server. That way you also do not get a Firefox version that has been modified by Ubuntu or lack features like a missing Mozilla Location Service Key (see about:support).