Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Strict Enhanced Tracking Protection interaction with existing cookie exception settings

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
more options

Greetings...

I have been managing cookies through the use of the Manage Exceptions (block/allow for session/allow) feature in the Cookies and Site Data section, with Standard Enhanced Tracking Protection enabled.

If I were to change to Strict Enhanced Tracking Protection, would this change cause any conflict with my existing cookie exception settings? Would the Strict Enhanced Tracking Protection override my existing cookie exception settings? Or, would my existing cookie exception settings override the benefits of the Strict Enhanced Tracking Protection? Would I have to make any changes to my existing cookie exception settings if I wanted to use Strict Enhanced Tracking Protection?

Please advise. Thank you for your help!

..trbenjeski

Greetings... I have been managing cookies through the use of the Manage Exceptions (block/allow for session/allow) feature in the Cookies and Site Data section, with Standard Enhanced Tracking Protection enabled. If I were to change to Strict Enhanced Tracking Protection, would this change cause any conflict with my existing cookie exception settings? Would the Strict Enhanced Tracking Protection override my existing cookie exception settings? Or, would my existing cookie exception settings override the benefits of the Strict Enhanced Tracking Protection? Would I have to make any changes to my existing cookie exception settings if I wanted to use Strict Enhanced Tracking Protection? Please advise. Thank you for your help! ..trbenjeski