Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Printing PDF to network printer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

When printing a pdf from the built-in pdf viewer (pdf.js?) to a network printer, it's so slow as to be unusable. Save the same pdf and open it it in Xreader, click print, and it starts printing immediately. Size of the document seems to play a role; I knew it was slow from trying to print smaller documents in the past, but today I needed a hard copy of a 68MB pdf, and hours later, it still had not printed.

I'm running latest Linux Mint Debian Edition 4 Debbie and latest Firefox in its repositories, 78.11.0esr (64-bit). Printer is Canon imageRunner 2200, it doesn't have any other slow printing problems, as I stated above.

Problem seems to have existed for a long time...

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox's built-in viewer first converts the PDF to an HTML canvas (full page image) with a transparent searchable overlay. For large files, it is progressive and renders only a few pages at a time.

I'm sure a program that can work with PDFs natively will be faster and may send much less data to the printer, even for moderately sized PDFs.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.