Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Having problems restoring tabs when closing a window on Mac

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

since the latest version of Firefox I have a problem that tabs are not going to be restored when closing just the window. On Mac closing the window means pressing the red bulb in the top left corner, which actually keeps Firefox running in the background. I know that it was different in previous versions. There the last open tabs were reopened when creating a new first window. Now sessions are only restored when Firefox is shutdown explicitly (CMD+Q) and then restarted. Option for session restore is set. I tried to fix that by using the addon Tab Session Manager, however, this is not the behavior I'm used to. I also deleted my old profile (all my urls, etc. are gone now ... :( ), no effect.

Anyone know if something has changed for sessions? Or is it just me having such a problem?

Regards, Thomas

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You would have to reopen a closed window to get back its tabs.

  • History -> Recently Closed Tabs/Windows

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.