Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox FeedBack

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi djucius

more options

A new version has been released - 89. And the user interface has changed again. And some of the changes are very annoying. I thought I would write a feedback (review). But I found out through google that the feedback page has been down since 2014.

So the question would be where can I leave feedback on one change or another?


I am not an English speaker, so I apologize if there are various errors in the text.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers. If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

You can also file a bug report or feature request. See File a bug report or feature request for Mozilla products for details.

Hữu ích?

more options

Hi, Seburo,

Thanks for the reply.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.