Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I don't like the new tabs in the 89 update

  • 1 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi LEE

more options

I'm really not liking the new look of the tabs in the 89 update to the point where I'm about ready to find a new browser. Is there a way to revert to the previous look?

I'm really not liking the new look of the tabs in the 89 update to the point where I'm about ready to find a new browser. Is there a way to revert to the previous look?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi, littleandkirk.

Hope this helps you. You can follow the guidelines in this article to get the previous version. Here is the link: Install an older version of Firefox