Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my search goes automatically to the adress bar instead of the google search bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Franz_von_Suppe

more options

my search goes automatically to the adress bar instead of the google search bar, since firefox new updates, why.

my search goes automatically to the adress bar instead of the google search bar, since firefox new updates, why.

Tất cả các câu trả lời (1)