Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Do not use the Firefox address bar to search

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hello, I would like to use the search function in the tab again. How can I adjust this? At the moment it is so that when you enter it it appears right above in the link line (see picture). I would like it to be in the search below, directly in the tab. Before version 88 this was possible. Why was it removed?

hallo, ich möchte wieder im Tab die Suchfunktion nutzen. Wie kann ich dies einstellen? Zur Zeit ist es so, daß bei einer Eingabe es gleich oben in der Linkzeile erscheint (siehe Bild) Dabei möchte ich es unten in der Suche, direkt im Tab haben. Vor Version 88 war das möglich. Warum wurde es entfernt?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can turn it off by going to about:config and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.