Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox inactive tabs

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I increase the color contrast between the active tab and other inactive tabs, see attachment. Themes in Extensions and Themes doesn't appear to change active/inactive tab colors after today's, 6/2/2021, download.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

YES THIS EXACTLY! Same for waterfox default UI it is VERY STRANGE NO OPTIONS to change that why inactive tabs get GREYED OUT AND SPONTANEOUSLY all the color back if cursor goes to title bar WHAT is going on with that madness, NEEDS UI CHANGE OPTIONS TO FIX THAT FREAKING MAD NESS PLEASE AND THANK!!

Hữu ích?

more options

You can use code in userChrome.css to override changes in Firefox 89+ with the new Proton design.


You can look at this extension for colors in the user interface.

You can also create your own theme:

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.