Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

re unable to keep and work with more than 1 tab open at a time

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi YD

more options

Nnother issue is, if more than one tab is open, can I just click backwards and forwards onto different sites/pieces of work? I used to be able to do this in Google, but in Firefox it has proved impossible. If more than one tab is open, where would the other tabs be? On top, or at the bottom of the screen?

Giải pháp được chọn

clt+tab enables you to do that if (1) you enable the setting on the General page of Options (under the heading Tabs) and (2) release the keys when you see the pop-up. https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

clt+tab enables you to do that if (1) you enable the setting on the General page of Options (under the heading Tabs) and (2) release the keys when you see the pop-up. https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Hữu ích?

more options

Thank you fro your help - all OK now. KInd regards, YD

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.