Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

moz-extension

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1314 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi guesshoo_ca

more options

Hi there . Since I have uninstalled Webroot , they put this File in My Firefox . It displays a page to subscribe again . Something wrong with those Gys . I like to delete this . Can not find the File .

moz-extension://85b67e64-b6c7-4700-9b63-0f1oeff41bc/options/options.html

Can You help ?

Regards , Karl

Hi there . Since I have uninstalled Webroot , they put this File in My Firefox . It displays a page to subscribe again . Something wrong with those Gys . I like to delete this . Can not find the File . moz-extension://85b67e64-b6c7-4700-9b63-0f1oeff41bc/options/options.html Can You help ? Regards , Karl

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox use moz-extension://{GUID} links to access web extensions, so you previously had an extension that had ID 85b67e64-b6c7-4700-9b63-0f1oeff41bc. The options.html page suggest that this is the page to inspect and modify the settings of this extension.

When do you get this page ? Is this a bookmark or a toolbar button that is broken because you removed the extension ?

Apparently you didn't uninstall the extension properly or something went wrong uninstalling and some remnants were left.

more options

Karl here . You are right . I did not Uninstall it the right Way . Will try to Install again and then Uninstall the Right Way . Thanks , Karl.